درس10


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

foot/fʊt/

پا (از انگشت‌ها تا مچ)

اسم

2

glasses /ˈglæs.ɪz/

عینک

اسم

3

appearance /əˈpɪrəns/

ظاهر

اسم

4

sweater/ˈswet̬.ər/

ژاکت پلیور

اسم

5

man /mæn/

مرد

اسم

6

wear /wer/

پوشیدن به خود زدن (عطر)، گذاشتن (جواهرات)

فعل

7

look/lʊk/

ظاهر

اسم

8

funky /ˈfʌŋki/

بد بو

صفت

9

eye /ɑɪ/

چشم نگاه

اسم

10

describe/dɪˈskraɪb/

توصیف کردن

فعل

11

good-looking /gʊdˈlʊk.ɪŋ/

خوش‌قیافه زیبا، خوش‌تیپ

صفت

12

fairly /ˈfer.li/

نسبتا

قید

13

hold/hoʊld/

نگه داشتن گرفتن

فعل

14

learn /lɜːrn/

یاد گرفتن آموختن

فعل

15

centimeter /ˈsent.əˌmiːt̬.ər/

سانتی متر

اسم

16

picture/ˈpɪk.tʃər/

تصویر عکس

اسم

17

height /haɪt/

قد

اسم

18

hair /her/

مو

اسم

19

contact lens/ˈkɑnˌtækt ˈlɛnz/

لنز چشم

اسم

20

guy /gɑɪ/

مرد پسر

اسم

21

quite /kwɑɪt/

خیلی بسیار، زیاد

قید

22

on/ɔːn/

بر روی

حرف اضافه

23

curly /ˈkɜr.li/

فرفری

صفت

24

to /tu/

به

حرف اضافه

25

bald/bɔːld/

کچل بی‌مو

صفت

26

medium /ˈmiːd.i.əm/

متوسط

صفت

27

handsome /ˈhæn.səm/

خوش‌تیپ جذاب، خوش‌قیافه

صفت

28

mustache/ˈmʌs.tæʃ/

سبیل

اسم

29

window /ˈwɪndoʊ/

پنجره

اسم

30

length /lɛŋkθ/

طول قد

اسم

31

blond/blɑnd/

طلایی بلوند، بور

صفت

32

gorgeous /ˈgɔrʤəs/

زیبا جذاب، خوشگل

صفت

33

long /lɔːŋ/

بلند طولانی، دراز

صفت

34

in/ɪn/

در درون، داخل، توی

حرف اضافه

35

middle-aged /ˈmɪdəl-eɪʤd/

میانسال

صفت

36

sit /sɪt/

نشستن

فعل

37

beard/bɪrd/

ریش

اسم

38

elderly /ˈɛldərli/

سالمند

صفت

39

dark /dɑːrk/

تیره پررنگ (توصیف رنگ)

صفت

40

casual/ˈkæʒəwəl/

معمولی عادی

صفت

41

blonde /blɑːnd/

طلایی بلوند، بور

صفت

42

woman /ˈwʊm.ən/

زن خانم

اسم

43

short/ʃɔːrt/

قد کوتاه

صفت

44

classic /ˈklæsɪk/

(آثار) کلاسیک فیلم کلاسیک

اسم

45

meter /ˈmiːt̬.ər/

متر

اسم

46

serious-looking/ˈsɪriəs-ˈlʊkɪŋ/

ظاهری جدی

صفت

47

girlfriend /ˈgɜrl.frend/

دوست دختر دوست (مونث)

اسم

48

straight /streɪt/

رک و راست صادق، بی‌پرده

صفت

49

couple/ˈkʌpəl/

زوج

اسم

50

with /wɪð/

با به همراه

حرف اضافه

51

tall /tɔl/

بلند قد قد بلند

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی