درس 7


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

chat/tʃæt/

حرف زدن گپ زدن، چت کردن

فعل

2

work out /wɜrk aʊt/

بدنسازی کردن

فعل

3

paint /peɪnt/

(نقاشی) کشیدن نقاشی کردن، رنگ کردن

فعل

4

like/lɑɪk/

شبیه مانند، مثل

حرف اضافه

5

keep /kiːp/

نگه داشتن

فعل

6

fitness freak /ˈfɪtnəs frik/

معتاد به تناسب اندام

اسم

7

average/ˈæv.rɪdʒ/

معمولی متوسط

صفت

8

karate /kəˈrɑti/

کاراته (هنر رزمی ژاپنی)

اسم

9

free time /fri taɪm/

وقت آزاد اوقات فراغت

اسم

10

volleyball/ˈvɑl.iːˌbɔːl/

والیبال

اسم

11

for /fɔːr/

برای

حرف اضافه

12

fanatic /fəˈnætɪk/

(فرد) متعصب افراطی، تندرو

اسم

13

good at/gʊd æt/

خوب بودن در مهارت داشتن

صفت

14

always /ˈɔːl.weɪz/

همیشه همواره، پیوسته

قید

15

type /tɑɪp/

تایپ کردن

فعل

16

softball/ˈsɔftˌbɔl/

سافت بال (نوع آسانتر بازی بیس بال که گوی نرمتر و بزرگتر و زمین کوچکتر دارد)

اسم

17

once /wʌns/

یکبار یک مرتبه

قید

18

baseball /ˈbeɪs.bɔːl/

بیسبال

اسم

19

nothing/ˈnʌθ.ɪŋ/

هیچ چیز هیچ کار، هیچ

ضمیر

20

almost always /ˈɔlˌmoʊst ˈɔlˌweɪz/

تقریبا همیشه

قید

21

running /ˈrʌn.ɪŋ/

دو دویدن

اسم

22

real/riːl/

واقعی

صفت

23

enter /ˈent.ər/

وارد شدن

فعل

24

jogging /ˈʤɑgɪŋ/

[آهسته] دویدن

اسم

25

exercise/ˈek.sərˌsɑɪz/

تمرین کردن ورزش کردن، ورزیده کردن

فعل

26

stretching /ˈstrɛʧɪŋ/

کششی (تمرین)

اسم

27

country /ˈkʌn.tri/

کشور

اسم

28

sometimes/ˈsʌm.tɑɪmz/

گاهی بعضی وقت‌ها، بعضی مواقع

قید

29

lift /lɪft/

بلند کردن

فعل

30

usually /ˈjuː.ʒu.ə.li/

معمولا

قید

31

take a walk/teɪk ə wɔk/

قدم زدن

فعل

32

in /ɪn/

در (زمان)

حرف اضافه

33

relax /rɪˈlæks/

آرامیدن آسودن، استراحت کردن

فعل

34

football/ˈfʊt.bɔːl/

فوتبال

اسم

35

walking /ˈwɔː.kɪŋ/

پیاده‌روی

اسم

36

soccer /ˈsɑk.ər/

فوتبال

اسم

37

athlete/ˈæθˌliːt/

ورزشکار

اسم

38

yoga /ˈjoʊgə/

یوگا

اسم

39

gym /dʒɪm/

باشگاه

اسم

40

basketball/ˈbɑː.skɪt.bɔːl/

بسکتبال

اسم

41

hardly ever /ˈhɑrdli ˈɛvər/

به ندرت

قید

42

draw /drɔː/

نقاشی کشیدن نقاشی کردن، کشیدن

فعل

43

fit/fɪt/

متناسب تندرست

صفت

44

twice /twɑɪs/

دوبرابر دوبار

قید

45

regular /ˈreg.jə.lər/

همیشگی ثابت

صفت

46

every/ˈev.ri/

هر

تخصیص گر

47

treadmill /ˈtrɛdˌmɪl/

تردمیل

اسم

48

swimming /ˈswɪm.ɪŋ/

شنا

اسم

49

couch potato/kaʊʧ pəˈteɪˌtoʊ/

معتاد به تلویزیون

اسم

50

tired /tɑɪrd/

خسته

صفت

51

almost never /ˈɔlˌmoʊst ˈnɛvər/

تقریبا هرگز

قید

52

then/ðen/

آن موقع در آن وقت، آن زمان

قید

53

bicycling /ˈbaɪˌsɪkəlɪŋ/

دوچرخه سواری

اسم

54

sing /sɪŋ/

آواز خواندن سرود خواندن، آهنگ خواندن

فعل

55

middle-aged/ˈmɪdəl-eɪʤd/

میانسال

صفت

56

dance /dæns/

رقصیدن

فعل

57

never /ˈnev.ər/

هرگز هیچ وقت

قید

58

often/ˈɔː.fən/

اغلب بیشتر وقت ها، خیلی

قید

59

spend /spend/

صرف کردن گذراندن (وقت)

فعل

60

play /pleɪ/

بازی کردن

فعل

61

tennis/ˈten.ɪs/

تنیس بازی تنیس

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی