درس 6


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

a lot of/ə lɑt ʌv/

خیلی بسیار، مقدار زیاد

تخصیص گر

2

nearly /ˈnɪr.li/

تقریبا نزدیک بود

قید

3

typical /ˈtɪpəkəl/

کلیشه‌ای همیشگی، معمولی، نوعی

صفت

4

anyone/ˈen.iː.wʌn/

هیچ کس کس

ضمیر

5

father /ˈfɑð.ər/

پدر

اسم

6

get married /gɛt ˈmɛrid/

ازدواج کردن

فعل

7

together/təˈgeð.ər/

با هم

قید

8

secret /ˈsikrət/

پنهانی مخفی، محرمانه

صفت

9

because /bɪˈkɒz/

چون زیرا، برای اینکه

حرف ربط

10

of/ɑv/

شامل [شامل چیزی بودن]، از

حرف اضافه

11

age /eɪdʒ/

سن

اسم

12

photographer /fəˈtɑg.rə.fər/

عکاس

اسم

13

trip/trɪp/

سفر

اسم

14

many /ˈmen.i/

چندین تعداد زیاد، بسیار، خیلی

تخصیص گر

15

son /sʌn/

(فرزند) پسر فرزند مذکر

اسم

16

niece/nis/

برادرزاده (مونث) خواهرزاده (مونث)

اسم

17

this week /ðɪs wik/

این هفته

قید

18

travel /ˈtræv.əl/

سفر کردن رفتن، مسافرت کردن

فعل

19

money/ˈmʌn.i/

پول

اسم

20

bus stop /ˈbʌsˌstɑp/

ایستگاه اتوبوس

اسم

21

husband /ˈhʌz.bənd/

شوهر

اسم

22

single/ˈsɪŋ.gəl/

یک نفره

صفت

23

only child /ˈoʊnli ʧaɪld/

تک فرزند یکی یکدانه

اسم

24

cousin /ˈkʌz.ən/

پسر عمو/ دختر عمو/ پسر دایی/ دختر دایی/ پسر خاله/ دختر خاله/ پسر عمه/ دختر عمه زاده

اسم

25

elevator/ˈel.əˌveɪt̬.ər/

آسانسور

اسم

26

aunt /ænt/

خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی

اسم

27

college /ˈkɑl.ɪdʒ/

کالج دانشکده

اسم

28

project/ˈprɑdʒ.ekt/

پروژه

اسم

29

tell /tel/

گفتن بیان کردن، تعریف کردن

فعل

30

stand /stænd/

ایستادن بلند شدن

فعل

31

email/ˈiː.meɪl/

ایمیل پست الکترونیکی

اسم

32

married /ˈmær.iːd/

متاهل

صفت

33

brother /ˈbrʌð.ər/

برادر

اسم

34

sister-in-law/ˈsɪstər-ɪn-lɔ/

خواهر شوهر خواهر زن، جاری، زن برادر

اسم

35

family tree /ˈfæməli tri/

شجره‌نامه تبارنامه

اسم

36

move /muv/

حرکت دادن

فعل

37

fact/fækt/

حقیقت

اسم

38

spend /spend/

خرج کردن

فعل

39

enjoy /enˈdʒɔɪ/

لذت بردن

فعل

40

teenager/ˈtiːˌneɪ.dʒər/

نوجوان

اسم

41

people /ˈpiː.pəl/

مردم چند نفر، افراد

اسم

42

abroad /əˈbrɔd/

خارج

قید

43

a few/ə fju/

عده‌ای تعداد کمی

صفت

44

couple /ˈkʌpəl/

زوج

اسم

45

always /ˈɔːl.weɪz/

همیشه همواره، پیوسته

قید

46

children/ˈʧɪldrən/

کودکان فرزندان، [صورت جمع واژه : child]

اسم

47

a lot /ə lɑt/

خیلی بسیار

قید

48

adult /əˈdʌlt/

بزرگسال بالغ

اسم

49

young/jʌŋ/

جوان کم سن

صفت

50

grandparent /ˈgrændˌper.ənt/

پدربزرگ و مادربزرگ

اسم

51

dear /dɪr/

عزیز گرامی

صفت

52

woman/ˈwʊm.ən/

زن خانم

اسم

53

right now /raɪt naʊ/

همین الان

قید

54

vote /voʊt/

رای دادن

فعل

55

grandmother/ˈgrændˌmʌð.ər/

مادربزرگ

اسم

56

mother /ˈmʌð.ər/

مادر

اسم

57

alone /əˈloʊn/

تنها

صفت

58

daughter/ˈdɔːtər/

(فرزند) دختر فرزند مونث

اسم

59

no one /ˈnoʊ.wʌn/

هیچکس

ضمیر

60

wait /weɪt/

صبر کردن منتظر بودن

فعل

61

dad/dæd/

بابا

اسم

62

eat /iːt/

غذا خوردن

فعل

63

all /ɔːl/

همه تمام، کل

ضمیر

64

some/sʌm/

بعضی مقداری، چند

تخصیص گر

65

foreign language /ˈfɔrən ˈlæŋgwəʤ/

زبان خارجی

اسم

66

sister /ˈsɪs.tər/

خواهر

اسم

67

government/ˈgʌvərmənt/

دولت دولتی

اسم

68

shopping /ˈʃɑp.ɪŋ/

خرید

اسم

69

these days /ðiz deɪz/

این روزها امروزه

قید

70

marry/ˈmɛri/

ازدواج کردن

فعل

71

between /bɪˈtwiːn/

بین میان

حرف اضافه

72

unmarried /ənˈmɛrid/

مجرد ازدواج نکرده

صفت

73

lots of/lɑts ʌv/

خیلی بسیار

تخصیص گر

74

television /ˈtel.ə.vɪʒ.ən/

تلویزیون

اسم

75

percent /pərˈsɛnt/

درصد

اسم

76

away/əˈweɪ/

دور

قید

77

grandfather /ˈgrændˌfɑð.ər/

پدربزرگ

اسم

78

mom /mɑm/

مامان

اسم

79

by/bɑɪ/

تا

حرف اضافه

80

most /moʊst/

بیشتر

تخصیص گر

81

few /fjuː/

چند

تخصیص گربه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی