درس 3


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

101

schedule/ˈskedʒ.uːl/

برنامه (کلاس، درس)

اسم

102

go /goʊ/

رفتن

فعل

103

airline /ˈɛrˌlaɪn/

شرکت هواپیمایی

اسم

104

weather report/ˈwɛðər rɪˈpɔrt/

گزارش آب و هوا

اسم

105

wake up /weɪk ʌp/

از خواب بیدار شدن از خواب بیدار کردن، سرحال کردن

فعل

106

tour guide /ˈtʊrˌgɑɪd/

راهنمای گردش

اسم

107

yeah/jæ/

آره

حرف ندا

108

cook /kʊk/

غذا درست کردن پختن، آشپزی کردن

فعل

109

cashier /kæˈʃɪr/

صندوق‌دار

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی