درس 16


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

babysitter/ˈbeɪ.biˌsɪt̬.ər/

پرستار بچه

اسم

2

picnic /ˈpɪk.nɪk/

پیک‌نیک گردش

اسم

3

overtime /ˈoʊ.vərˌtɑɪm/

اضافه کار(ی)

قید

4

hockey/ˈhɑk.i/

هاکی (ورزش) بازی هاکی

اسم

5

return /rɪˈtɜrn/

برگشتن بازگشتن

فعل

6

speak /spiːk/

صحبت کردن حرف زدن، سخن گفتن

فعل

7

invitation/ˌɪn.vəˈteɪ.ʃən/

دعوت دعوت‌نامه

اسم

8

message /ˈmes.ɪdʒ/

پیام

اسم

9

concert /ˈkɑn.sɜrt/

کنسرت

اسم

10

DVD/ˌdiː.viːˈdiː/

دی‌وی‌دی

اسم

11

statement /ˈsteɪtmənt/

بیانیه اظهارات، گفته

اسم

12

performance /pərˈfɔːr.məns/

اجرا

اسم

13

on time/ɑn taɪm/

به موقع سر وقت

قید

14

open /ˈoʊ.pən/

باز کردن باز شدن

فعل

15

open /ˈoʊ.pən/

باز

صفت

16

rock/rɑk/

موسیقی راک

اسم

17

barbecue /ˈbɑr.bɪˌkjuː/

کباب پز باربیکیو

اسم

18

roller coaster /ˈroʊ.lɚ ˌkoʊ.stɚ/

ترن هوایی رولر کوستر، [قطار تفریحی شهربازی]

اسم

19

puppy/ˈpʌp.i/

توله سگ

اسم

20

tournament /ˈtʊr.nə.mənt/

مسابقات چندجانبه دوره مسابقات، تورنمنت

اسم

21

refuse /rɪˈfjuːz/

رد کردن امتناع کردن، سرپیچی کردن

فعل

22

pick up/pɪk ʌp/

آوردن گرفتن، به دنبال (چیزی، شخصی) رفتن، برگرداندن

فعل

23

excuse /ɪkˈskjus/

بهانه

اسم

24

accept /əkˈsept/

پذیرفتن قبول کردن

فعل

25

relative/ˈrel.ət̬.ɪv/

خویشاوند (عضوی از) فامیل

اسم

26

physical /ˈfɪz.ɪ.kəl/

جسمی فیزیکی

صفت

27

practice /ˈpræk.təs/

تمرین کردن

فعل

28

canceled/ˈkænsəld/

لغو شده کنسل شده

صفت

29

afterward /ˈæf.tər.wərd/

بعد از آن سپس

قید

30

address /ˈæ.dres/

نشانی آدرس

اسم

31

request/rəˈkwest/

درخواست

اسم

32

meeting /ˈmiːt̬.ɪŋ/

جلسه قرار ملاقات

اسم

33

give /gɪv/

دادن

فعل

34

favor/ˈfeɪ.vər/

لطف مرحمت، کمک، خواهش

اسم

35

gathering /ˈgæð.ə.rɪŋ/

دورهمی گردهمایی، جلسه

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی