درس 15


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

valley/ˈvæl.i/

دره

اسم

2

capital /ˈkæp.ət̬.əl/

پایتخت

اسم

3

gift /gɪft/

کادو هدیه

اسم

4

of/ɑv/

شامل [شامل چیزی بودن]، از

حرف اضافه

5

population /ˌpɑpjəˈleɪʃən/

جمعیت

اسم

6

next /nekst/

آینده بعد

صفت

7

view/vjuː/

منظره

اسم

8

farm /fɑːrm/

مزرعه

اسم

9

sea /siː/

دریا

اسم

10

metal/ˈmet̬.əl/

فلز

اسم

11

mile /mɑɪl/

مایل [هر مایل 1609 متر است]

اسم

12

waterfall /ˈwɔːt̬.ərˌfɔːl/

آبشار

اسم

13

wet/wet/

خیس مرطوب

صفت

14

meter /ˈmiːt̬.ər/

متر

اسم

15

forest /ˈfɔːr.əst/

جنگل

اسم

16

deep/diːp/

عمیق

صفت

17

in /ɪn/

در (زمان)

حرف اضافه

18

high /hɑɪ/

بلند مرتفع

صفت

19

volcano/vɑlˈkeɪ.noʊ/

آتشفشان

اسم

20

hard /hɑːrd/

سخت دشوار، مشکل

صفت

21

coastline /ˈkoʊst.lɑɪn/

خط ساحلی ساحل

اسم

22

year/jɪr/

سال

اسم

23

airport /ˈer.pɔːrt/

فرودگاه

اسم

24

mountainous /ˈmaʊntənəs/

کوهستانی

صفت

25

earth/ɜːrθ/

زمین سیاره زمین

اسم

26

river /ˈrɪv.ər/

رودخانه

اسم

27

million /ˈmɪl.jən/

میلیون

اسم

28

isolated/ˈɑɪ.səˌleɪt̬.ɪd/

دور افتاده ایزوله، دور از دسترس

صفت

29

planet /ˈplæn.ət/

سیاره

اسم

30

desert /ˈdɛzɜrt/

بیابان صحرا

اسم

31

number/ˈnʌm.bər/

عدد شماره (تلفن)

اسم

32

worse /wɜːrs/

بدتر شدیدتر

صفت

33

island /ˈɑɪ.lənd/

جزیره

اسم

34

from/frʌm/

از از [مکان، زمان]

حرف اضافه

35

far /fɑːr/

دور فاصله دار

قید

36

act /ækt/

اجرا پرده

اسم

37

knowledge/ˈnɑːlɪdʒ/

دانش

اسم

38

on /ɔːn/

در [مکان]

حرف اضافه

39

degree /dəˈgriː/

درجه (دما یا زاویه)

اسم

40

world/wɜːld/

جهان دنیا

اسم

41

winter /ˈwɪn.tər/

زمستان

اسم

42

lake /leɪk/

دریاچه برکه

اسم

43

quiz/kwɪz/

امتحان پرسش و پاسخ، تست

اسم

44

ocean /ˈoʊ.ʃən/

اقیانوس

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی