درس 13


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

skin/skɪn/

پوست

اسم

2

stomachache /ˈstʌm.əkˌeɪk/

دل درد شکم درد

اسم

3

fever /ˈfivər/

تب

اسم

4

bag/bæg/

کیسه پاکت، بسته

اسم

5

may /meɪ/

ممکن بودن امکان داشتن

فعل

6

put /pʊt/

گذاشتن قرار دادن

فعل

7

lotion/ˈloʊ.ʃən/

لوسیون

اسم

8

face cream /ˈfeɪs ˌkriːm/

کرم صورت

اسم

9

sore /sɔr/

دردناک درد دار

صفت

10

rest/rest/

استراحت

اسم

11

suggest /səgˈdʒest/

پیشنهاد کردن پیشنهاد دادن

فعل

12

work /wˈɜːrk/

کار کردن

فعل

13

cough drops/kɑf drɑps/

قطره سرفه

اسم

14

heating pad /ˈhitɪŋ pæd/

تشک برقی تشک گرم کننده

اسم

15

helpful /ˈhelp.fəl/

مفید کمک کننده، سودمند

صفت

16

back/bæk/

پشت کمر

اسم

17

ice cream /ˈɑɪs.kriːm/

بستنی

اسم

18

box /bɑːks/

جعبه صندوق

اسم

19

cold/koʊld/

سرماخوردگی

اسم

20

garlic /ˈgɑr.lɪk/

سیر (سبزیجات)

اسم

21

under /ˈʌn.dər/

زیر تحت

حرف اضافه

22

flu/fluː/

آنفلوآنزا

اسم

23

liquid /ˈlɪkwɪd/

مایع

صفت

24

pack /pæk/

بسته جعبه کوچک

اسم

25

can/kæn/

کنسرو قوطی (فلزی)

اسم

26

concentrate /ˈkɑn.sənˌtreɪt/

تمرکز کردن متمرکز کردن

فعل

27

sneeze /sniːz/

عطسه کردن

فعل

28

homesick/ˈhoʊmˌsɪk/

دلتنگی (برای وطن) غربت‌زده

صفت

29

deodorant /diˈoʊ.də.rənt/

ضد بو برطرف کننده بوی بد

اسم

30

burn /bɜrn/

سوختگی

اسم

31

dentist/ˈden.t̬ɪst/

دندانپزشک

اسم

32

backache /ˈbæk.eɪk/

کمر درد

اسم

33

hand /hænd/

دست

اسم

34

mosquito/məˈskiːt̬.oʊ/

پشه

اسم

35

toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/

خمیر دندان

اسم

36

sunburn /ˈsʌn.bɝːn/

آفتاب‌سوختگی

اسم

37

hurt/hɜːrt/

آسیب رساندن زخمی کردن، آسیب دیدن، آزار دیدن

فعل

38

breath mint /brɛθ mɪnt/

قرص نعنایی قرص خوشبو کننده دهان

اسم

39

head /hed/

سر

اسم

40

toothache/ˈtuːθ.eɪk/

دندان درد

اسم

41

muscle /ˈmʌsl/

ماهیچه عضله

اسم

42

shaving cream /ˈʃeɪvɪŋ krim/

خمیر اصلاح

اسم

43

chop up/ʧɑp ʌp/

ریز ریز کردن

فعل

44

could /kʊd/

توانستن [شکل گذشته ی فعل can]

فعل

45

eye drops /aɪ drɑps/

قطره چشم

اسم

46

jar/dʒɑr/

شیشه (مربا، عسل و ...)

اسم

47

aspirin /ˈæsprɪn/

آسپرین

اسم

48

insomnia /ɪnˈsɑm.ni.ə/

بی‌خوابی

اسم

49

stick/stɪk/

یک شاخه یک عدد (از چیزی بلند)

اسم

50

see /siː/

دیدن نگاه کردن، تماشا کردن، ملاقات کردن

فعل

51

ointment /ˈɔɪnt.mənt/

پماد مرهم

اسم

52

cough/kɑf/

سرفه گرفتگی گلو و سینه

اسم

53

rest /rest/

استراحت کردن

فعل

54

bottle /ˈbɑːtl/

بطری

اسم

55

tooth/tuθ/

دندان

اسم

56

headache /ˈhed.eɪk/

سردرد

اسم

57

faint /feɪnt/

از حال رفتن غش کردن

فعل

58

bandage/ˈbæn.dɪdʒ/

نوار زخم‌بندی بانداژ

اسم

59

hamburger /ˈhæmbərgər/

همبرگر

اسم

60

get /get/

دریافت کردن گرفتن، بدست آوردن

فعل

61

vitamin/ˈvɑɪt̬.ə.mɪn/

ویتامین

اسم

62

hiccup /ˈhɪk.ʌp/

سکسکه

اسم

63

dry /drɑɪ/

خشک

صفت

64

multivitamin/ˌmʌl.tiˈvaɪ.t̬ə.mɪn/

مولتی ویتامین

اسم

65

bite /bɑɪt/

گزش نیش

اسم

66

itchy /ˈɪtʃ.i/

خارش‌آور [حالت خارش داشتن]

صفت

67

energy/ˈen.ər.dʒi/

انرژی قدرت، حال

اسم

68

tissue /ˈtɪʃ.uː/

دستمال کاغذی

اسم

69

idea /ɑɪˈdiː.ə/

ایده فکر

اسم

70

burn/bɜrn/

سوزاندن سوختن

فعل

71

take /teɪk/

مصرف کردن (دارو یا مواد مخدر) خوردن

فعل

72

throat /θroʊt/

گلو

اسم

73

advice/ədˈvɑɪs/

نصیحت راهنمایی، مشاوره، پیشنهاد

اسم

74

upset stomach /əpˈsɛt ˈstʌmək/

دلدرد

اسم

75

tube /tuːb/

بسته (خمیر دندان شکل) محفظه (لوله مانند)

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی