درس 12


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

information/ˌɪn.fərˈmeɪ.ʃən/

اطلاعات

اسم

2

clean /kliːn/

تمیز پاک، مرتب

صفت

3

move away /muv əˈweɪ/

دور شدن

فعل

4

subway/ˈsʌb.weɪ/

مترو قطار زیرزمینی

اسم

5

hometown /ˈhoʊm.taʊn/

زادگاه شهر محل تولد

اسم

6

visitor /ˈvɪzɪtər/

ملاقات‌کننده بازدیدکننده، مهمان

اسم

7

stressful/ˈstrɛsfəl/

پراسترس پرتنش، پرفشار، پردغدغه

صفت

8

outside /ɑʊtˈsɑɪd/

بیرون خارج

حرف اضافه

9

somewhat /ˈsʌm.wɑt/

تا حدی مقداری

قید

10

local/ˈloʊ.kəl/

محلی

صفت

11

event /ɪˈvɛnt/

رویداد رخداد، نتیجه، اتفاق

اسم

12

use /juːz/

استفاده کردن مصرف کردن، به کار بردن

فعل

13

safe/seɪf/

امن ایمن، بی‌خطر

صفت

14

best /best/

بهترین

صفت

15

spacious /ˈspeɪ.ʃəs/

جادار وسیع، بزرگ

صفت

16

however/hɑʊˈev.ər/

به هر حال با وجود این، اگر چه، هر چند

قید

17

delicious /dɪˈlɪʃ.əs/

خوشمزه لذیذ

صفت

18

rent /rent/

اجاره کردن کرایه کردن

فعل

19

plan/plæn/

قصد داشتن

فعل

20

definitely /ˈdef.ə.nət.li/

قطعا مسلما، صراحتا

قید

21

polluted /pəˈlutəd/

آلوده

صفت

22

bargain/ˈbɑr.gən/

خرید ارزان چانه زنی (سر قیمت)، ارزان

اسم

23

fast /fæst/

سریع تند، پرشتاب، چابک

صفت

24

arrive /əˈrɑɪv/

رسیدن

فعل

25

efficient/ɪˈfɪʃ.ənt/

کارآمد موثر

صفت

26

crowded /ˈkrɑʊd.ɪd/

شلوغ

صفت

27

noisy /ˈnɔɪ.zi/

پر سر و صدا شلوغ

صفت

28

town/tɑʊn/

شهر (کوچک)

اسم

29

attraction /əˈtrækʃən/

جذابیت جاذبه

اسم

30

historical /hɪˈstɔːr.ɪ.kəl/

تاریخی

صفت

31

taxi/ˈtæk.si/

تاکسی

اسم

32

inexpensive /ˌɪn.ɪkˈspen.sɪv/

ارزان کم قیمت

صفت

33

about /əˈbɑʊt/

درباره در مورد

حرف اضافه

34

spot/spɑt/

منطقه جا، محل

اسم

35

get around /gɛt əˈraʊnd/

رفت و آمد کردن گشتن، گشت و گذار کردن

فعل

36

ugly /ˈʌg.li/

زشت

صفت

37

summer/ˈsʌm.ər/

تابستان

اسم

38

though /ðoʊ/

با اینکه با وجود اینکه، گرچه، اما

حرف ربط

39

anytime /ˈen.i.taɪm/

هر زمانی

قید

40

extremely/ɪkˈstriːm.li/

به شدت شدیدا

قید

41

beach /biːtʃ/

ساحل

اسم

42

souvenir /ˌsuː.vəˈnɪr/

سوغاتی یادگاری سفر

اسم

43

recommend/ˌrek.əˈmend/

پیشنهاد کردن توصیه کردن

فعل

44

sight /sɑɪt/

مکان دیدنی منظره دیدنی

اسم

45

harbor /ˈhɑr.bər/

بندرگاه

اسم

46

maybe/ˈmeɪ.bi/

شاید

قید

47

easily /ˈiː.zə.li/

به راحتی به سادگی

قید

48

should /ʃʊd/

باید اجبار داشتن، بایستن

فعل

49

guide/gaɪd/

راهنما کتابچه راهنما

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی