درس 11


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

elementary school/ˌɛləˈmɛntri skul/

دبستان مدرسه ابتدایی

اسم

2

choose /tʃuːz/

انتخاب کردن

فعل

3

busy /ˈbɪz.i/

پرمشغله مشغول، شلوغ

صفت

4

clean/kliːn/

تمیز کردن پاک کردن، مرتب کردن

فعل

5

live /lɪv/

زنده (برنامه و ...) در حال پخش

صفت

6

climb /klɑɪm/

بالا رفتن صعود کردن

فعل

7

try/traɪ/

سعی کردن تلاش کردن

فعل

8

mountain biking /ˈmaʊntən ˈbaɪkɪŋ/

دوچرخه سواری کوهستان

اسم

9

magazine /ˌmæg.əˈziːn/

مجله

اسم

10

cheese/tʃiːz/

پنیر

اسم

11

iced /aɪst/

همراه یخ یخ زده

صفت

12

current /ˈkɜr.ənt/

فعلی جاری، کنونی

صفت

13

hike/haɪk/

پیاده‌گردی کردن (طولانی)

فعل

14

past /pæst/

گذشته پس از

قید

15

cut /kʌt/

بریدن برش زدن

فعل

16

kill/kɪl/

کشتن از بین بردن

فعل

17

easygoing /ˌIː.ziːˈgoʊ.ɪŋ/

بی‌خیال

صفت

18

key /kiː/

کلید

اسم

19

engaged/ɪnˈgeɪdʒd/

نامزد شده (برای ازدواج)

صفت

20

fast-paced /fæst-peɪst/

پر شتاب با روند سریع

صفت

21

yet /jet/

هنوز

قید

22

wedding/ˈwɛdɪŋ/

عروسی

اسم

23

camel /ˈkæml/

شتر

اسم

24

valuable /ˈvæl.jə.bəl/

باارزش ارزشمند

صفت

25

tour/tʊr/

گردش تور گردشگری

اسم

26

already /ɔːlˈred.i/

از قبل قبلا

قید

27

curry /ˈkɜr.i/

کاری (ادویه)

اسم

28

dictionary/ˈdɪk.ʃəˌner.i/

واژه نامه دیکشنری، فرهنگ لغت

اسم

29

streetcar /ˈstriːt.kɑːr/

تراموا قطار خیابانی

اسم

30

hairstyle /ˈherstaɪl/

مدل مو

اسم

31

hill/hɪl/

تپه

اسم

32

awake /əˈweɪk/

بیدار

صفت

33

lately /ˈleɪt.li/

اخیرا جدیدا

قید

34

for/fɔːr/

به مدت برای [زمان]

حرف اضافه

35

ride /rɑɪd/

سوار شدن سواری کردن، راندن

فعل

36

lose /luːz/

گم کردن از دست دادن

فعل

37

lifestyle/ˈlɑɪf.stɑɪl/

سبک زندگی

اسم

38

recently /ˈriː.sənt.li/

اخیرا جدیدا

قید

39

relaxed /rɪˈlækst/

آسوده‌خاطر بی‌خیال، آرام

صفت

40

take it easy/teɪk ɪt ˈizi/

سخت نگیر استراحت کن، آرام باش

عبارت

41

surf /sɜrf/

جست‌وجو کردن (در اینترنت)

فعل

42

truck /trʌk/

کامیون

اسم

43

taste/teɪst/

مزه داشتن مزه دادن

فعل

44

appointment /əˈpɔɪnt.mənt/

قرار ملاقات نوبت

اسم

45

since /sɪns/

از آن زمان از ... تا حالا

حرف اضافه

46

riverboat/ˈrɪv.ɚ.boʊt/

کشتی رودخانه ای

اسم

47

ago /əˈgoʊ/

پیش قبل

قید

48

important /ɪmˈpɔːrtnt/

مهم با اهمیت

صفت

49

meal/miːl/

وعده غذایی غذا

اسم

50

decide /dɪˈsɑɪd/

تصمیم گرفتن

فعل

51

tea /tiː/

چای

اسم

52

read/riːd/

خواندن مطالعه کردن

فعل

53

latest /ˈleɪt̬.əst/

آخرین جدیدترین

صفت

54

several /ˈsev.rəl/

چند چندین

تخصیص گربه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی