درس 9 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیKudos

جلال/تجلیل

 Burnish

جلا/صیقل/جلا دادن

Usury

حرام خواری/ربا خواری

Dogma

عقاید و اصول دینی

Bifurcate

دو شاخه شدن/دو شاخه ای

Curmudgeon

خسیس/بخیل

Epicure

پیرو عقاید اپیکور

Surly

عبوس/تندخو و گستاخ/ ناهنجار

Tangerine

نارنگی

ignoble

پست/فرومایه/ناکس

Mirth

خوشحالی/نشاط/شادی

imperturbable

آرام/خونسرد/ساکت

Ameliorate

بهتر کردن/اصلاح کردن

Laud

ستایش/ستایش کردن

Anachronism

نا بهنگامی/بی موردی

Soporific

خواب آلود/ داروی خواب آور

Anomaly

خلاف قاعده

Distend

بزرگ کردن/متورم شدن/منبسط کردن

Impasse

کوچه بن بست

Antagonize

مخالف کردن/دشمن کردنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید