درس 7 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیDecorum

رفتار بجا /ادب

Placate

آرام کردن/تسکین دادن

Plastic

پلاستیک/قالب پذیر/نرم

Ossify

استخوانی شدن/استخوانی کردن

Tirade

سخنرانی طولانی وشدیداللحن

Seraphic

وابسته به فرشتگان سرافین

arbitrate

حکم کردن

Scintilla

جرقه/اثر

Mar

آسیب رساندن/اذیت کردن

Venerable

محترم/قابل احترام ارجمند

Veracity

صداقت/راستگویی

Verbose

پرگو/درازگو/گزاف گو

Vex

آزردن/رنجیدن

Multifarious 

مختلف/گوناگون 

Ethos

صفات و شخصیت انسان

Repast

خوراک/ضیافت

Replete

پر/سرشار

Jargon

لهجه ی خاص/سخن دست و پا شکسته

Fatuous

احمق/بی شعور

Kindle

روشن کردن/بر افروختنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید