درس 6 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیDoctrinaire

اصولی

Gestation

بارداری/حاملگی

Efficacy

اثر/تاثیر

Talon

چنگال/پنجه/ناخن

Terrestrial

زمینی/خاکی/دنیوی

Neophyte

کارآموز/مبتدی/نوچه

Engender

تولید نسل کردن/ایجاد کردن

Deface

از شکل انداختن/محو کردن

Obstinate

کل شق/لجوج

Largess

سخاوت/بخشندگی

Edify

تقویت کردن/تقدیس کردن

Venerate

ستایش و احترام کردن/تکریم کردن

Stentorian

رسا/تند

Hyperbole

مبالغه/اغراق/گزاف گویی

Plethora

شلوغ/ازدیاد

Ostensible

نمایان/قابل نمایش

Malleable

چکش خور/نرم و انعطاف پذیر

Obstentation

خودنمایی/تظاهر/نمایش

Waver

مردد بودن/دودل بودن/تبصره ی قانونی

Dirge

نوحه/سرود عزاپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید