درس 5 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیPastiche

تقلید ادبی یا صنعتی از آثار استادان فن ساختگی

Ford

بی گدار به آب زدن/معبر/گدار

Contrite

پشیمان/توبه کار

Pulchritude

زیبایی/قشنگی/خوش اندامی

Enumerate

شمردن/به حساب آوردن/یکایک شمردن

Naive

ساده لوح/ساده دل

Juncture

اتصال/درزگاه/ربط

Canard

خبر دروغ

Gregarious

گروه جو/ گروه دوست

Winsome

با مسرت وخوشی/خوش آیند/پیروز

vacillate

مردد بودن/شک داشتن

Itinerant

سیار/دوره گرد

Sacrosanct

قربانی کننده/قدوس/مقدس

Diurnal

روزانه

Taciturn

کم حرف/کم سخن

Endemic

مختص یک دیار بومی/بیماری همه گیر

 Toady

چابلوس/تملق کردن

Neologism

لغت اختراعی/واژه ی جدید

Supplant

جای چیزی را گرفتن/جا به جا کردن

Dyspeptic

دارای اختلال هاضمه/غمگین/بد خلقپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید