درس 4 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیAudacious

بی پروا/بی باک

Diatribe

زخم زبان/سخن تلخ

Sardonic

طعنه آمیز/کنایه آمیز

Assuage

آرام کردن/تخفیف دادن

 Desiccate

درجای خشک نگه داشتن/خشک کردن

Lampoon

کنایه/هجو کردن

 Surfeit

پرخورده/زیاده روی

Grievous

دردناک/شدید/اندوه آور

Frenetic

دیوانه آتشی/شوریده

ingenuous

صاف و ساده/رک گو

Lapidary

سنگ شناس/گوهر شناس

Zeal

شوق/ذوق/حرارت

inexorable

نرم نشدنی/سخت/سنگدل

misanthrope

انسان گریز

Abyss

بسیار عمیق

Pragmatic

عمل گرا/فضول/عملی

Misssive

نامه رسمی

Nettle

خون آدم رو به جوش آوردن

Sycophant

آدم چاخان/چابلوس

Lachrymose

اشکزا/اشکی/اشکبارپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید