درس 14 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیDictum

حکم/قرارداد/رای/گفته

Overwrought

کاربرده/تهیه شده از روی مهارت/عصبی

Abate

کاستن/تخفیف دادن

Erratic

متغیر/نامنظم/دمدمی مزاج

inundate

سیل زده کردن/ازآب پوشاندن/اشباع کردن

Homogeneous

هم جنس/یکجور/مشابه

Sublime

عالی/برین/والا

innocuous

بی ضرر

implacable

سنگ دل/کینه توز

Stigma

برآمدگی/خال/لکه ننگ

impetuous

تند و شدید/بی پرواپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید