درس 13 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیPusillanimous

بزدل/ترسو/ضعیف

Deference

تن در دهی/تسلیم/احترام گذاری

Articulate

شمرده سخن گفتن

Satiate

سیر کردن/اشباع کردن/سیر/اشباع


Repose

آرامش/سکون/آسودگی

Repudiate

انکار کردن/رد کردن

Requite

تاوان دادن/جبران کردن/پاداش دادن

Puerile

بچگانه/کودکانه/احمقانه

intractable

سرپیچ/لجوج

 Posit

قرار دادن/ثابت کردن

Palliate

تسکین دادن/آرام کردن

Esoteric

محرمانه/سری

Propriety

نزاکت/مراعات آداب نزاکت

Proliferate

زیاد شدن/کثیر شدن

interregnum

دوره حکومت موقتی/فاصله

Prodigal

ولخرج/پر تجمل

Militate

جنگیدن

Myopic

نزدیک بین/کوته نظر

Enigma

چیستان/معما/رمز

Ambiguous

مبهمپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید