درس 1 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسی Bilk

گول/تقلب/فریب

Glower

خیره نگاه کردن/اخم/ترشرویی/

 Nominal

نامی/اسمی

Monastic

رهبانی

 Blight

پژمرده/عدم رشد

Pedant

عالم نما/کرم کتاب

blithe

دوستانه/شوخ/نرم و ملایم

Pathognomonice

شاخص مرض

nuance 

 اختلاف جزیی/فرق کوچک

fervid

مشتاق/علاقه

Specious

خوش منظر و بد منظر/ظاهرا صحیح

Solecism

غلط دستوری/غلط اصطلاحی

 Jettison

به دریا ریختن کالای کشتی

 Lament

تاسف خوردن/ضجه

Gullible

گول خور

Florid

پر گل/گلگون

Fanatical

متعصب/شخص متعصب

Ephemeral

زود گذر/ یک روزه

Sedition 

آشوب/فتنه

Glib

روان/سلیس/چرب زبان

Abdicate

ترک کردن/واگذار کردن

Irascible

تند خشم/آتشی مزاج

Flag

پرچم/بیرق

Fetid

 گندیده/متعفن/دارای بوی زنندهپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید