Unit 18 - Words for Talking about Ideas


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

concept/ˈkɑnsɛpt/

مفهوم

اسم

2

conjecture/kənˈdʒektʃər/

حدس گمان

اسم

3

consensus/kənˈsɛnsəs/

توافق اتفاق نظر، موافقت

اسم

4

dogma/ˈdɑgmə/

جزم‌اندیشی جزم‌گرایی، جزمیت

اسم

5

framework/ˈfreɪmˌwɜrk/

چارچوب

اسم

6

ideology/ˌaɪdiˈɑləʤi/

ایدئولوژی

اسم

7

model/ˈmɑd.əl/

مدل ماکت، نمونه، مثال

اسم

8

perspective/pərˈspektɪv/

دید نظر

اسم

9

stance/stæns/

موضع دیدگاه

اسم

10

ambiguous/æmˈbɪgjuəs/

مبهم دوپهلو

صفت

11

biased/ˈbaɪəst/

متعصبانه جانبدارانه، متعصب

صفت

12

compelling/kəmˈpɛlɪŋ/

مجاب‌کننده قانع‌کننده، گیرا

صفت

13

valid/ˈvæləd/

معتبر صحیح

صفت

14

flawed/flɔd/

ناقص اشتباه، معیوب

صفت

15

credible/ˈkredəbl/

معتبر موثق

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی