درس23 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیreptile

خزنده

rarely

به ندرت-خیلی کم

forbid

ممنوع کردن-اجازه ندادن

logical

منطقی

exhibit

نمایش دادن-در معرض نمایش گذاشتن

proceed

حرکت کردن-پیش رفتن

precaution

احتیاط کردن-پیش بینی کردن

extract

خارج کردن- بیرون کشیدن-استخراج کردن

prior

مقدم-قبلی-پیشتاز

embrace

بغل کردن-در اغوش گرفتن

valiant

شجاع-دلاور

partial

طرفدار-علاقه مندپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید