درس 40 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیepidemic

بیماری واگیردار/همه گیر

obesity

مرضی چاقی/فربهی

magnify

بزرگ کردن

chiropractic

فن ماساژ

obstacle

مانع/گیر/سد راه/پاگیر

ventilate

بادخور کردن/تهویه دادن

jeopardize

به خطر انداختن

negative

منفی

pension

مقرری/حقوق بازنشستگی

vital

حیاتی ضروری

municipal

وابسته به شهرداری/شهری

oral

شفاهی/زبانیپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید