درس 39 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیunearth

از خاک بیرون کشیدن/از زیردراوردن

depart

راهی شدن/روانه شدن/عازم شدن

coincide

همزمان بودن/با هم روی دادن

cancel

لغو کردن-کنسل کردن

debtor

بدهکار

legible

خوانا و روشن

placard

پلاکارد

contagious

واگیر/واگیردار

clergy

مرد روحانی/دین یار/روحانیون

customary

عادی/مرسوم

transparent

شفاف/واضح

scald

اب جوش ریختن/با اب داغ سوزاندن/تاول/جوش صورتپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید