درس 36 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیPrompt

سریع/فوری/بی درنگ

hasty

عجول شتابزده دست پاچه

scorch

سوزاندن به طور سطحی/تاول زدن

tempest

طوفان/تندباد

soothe

ارام کردن/تسکین دادن/دلجویی کردن

sympathetic

همدرد/دلسوز

redeem

باز خریدن/از گرو دراوردن/رهایی دادن

resume

از سر گرفتن/ادامه دادن

harmony

هارمونی تطبیق توازن

refrain

خودداری کردن/منع کردن

illegal

غیر قانونی

narcotic

مخدر/مسکنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید