درس 34 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیcandidate

کاندید داوطلب

precede

مقدم بودن/جلوتر بودن از

adolescent

نوجوان/بالغ

coeducation

اموزش و پرورش مختلط (دختر و پسر)

radical

رادیکال/طرفدار اصلاحات اساسی

spontaneous

خود به خود/بی اختیار

skim

به طور سطحی خواندن/شیر خامه گرفته/

vaccinate

واکسن زدن به

untidy

درهم برهم/نامرتب

sensitive

حساس

utensil

ظرف/وسایل

temperate

معتدل/ملایمپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید