درس 30 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیdepict

نمایش دادن به وسیله ی طرح و نقشه

mortal

فانی از بین رونده

novel

نو/جدید


occupant

ساکن مستاجر

appoint

تعیین کردن

quarter

یک چهارم

quote

ایراد گرفتن/نقل قول کردن

verse

اشعار/به نظم دراوردن

morality

اخلاق/سیرت

roam

پرسه زدن/تکاپو/گشتتن

attract

جذب کردنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید