درس 27 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیdespite

با وجود/با اینکه/ کینه ورزیدن

disrupt

منقطع کردن/در هم گسیختن

rash

تند/عجول/بی پروا

rapid

سریع/تند

exhaust

اگزوز/خسته کردن/خروج(بخار)

sever

سختی/شدت/خشونت

feeble

ضعیف/کم زور/سست

unite

متصل شدن/متحد کردن

cease

متوقف شدن/دست کشیدن/وقفه

thrifty

صرفه جویی

miserly

خسیس/چشم تنگ

monarch

پادشاه/ملکهپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید