درس 25 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیarchitect

معمار-معاری کردن

matrimoney

ازدواج-نکاه

baggage

بار و بنه مسافر-بار سفر

squander

تلف کردن-ولخرج-اسراف کردن

abroad

خارج از کشور-وسیع

fugitive

قراردادی-تبعیدی

calamity

بدبختی-بیچارگی

pauper

گدا-بی نوا

envy

حسادت-رشک

collapse

غش کردن-سقوط کردن-پیگرد قانونی

prosecute

تحت تعقیب-دنبال کردن

bigamy

دو زن داری-دو شوهر داریپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید