درس 24 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیfierce

درنده-خشم الود

detest

نفرت کردن- تنفر داشتن

sneer

مسخره کردن-تمسخر-پوزخند

scowl

ترشرویی-ابرو در هم کشیدن

entourage

تشویق کردن-دلگرم کردن

vermin

جانوران و حشرات موذی

consider

ملاحظه کردن-تفکر کردن

wail

ناله-شیون-ناله کردن

symbolize

نشان پردازی کردن-علامت گذاری

authority

اختیار-اجازه

neutral

خنثی-بی طرف

trifle

کم بها-ناچیز-بازیچه قرار دادنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید