درس 22 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیwarden

نگهبان-سرپرست-ناظر

acknowledge

تصدیق کردن-تایید کردن

justice

عدالت-انصاف

delinquent

متخلف-مرتکب جنایت

reject

رد کردن-نپذیرفتن

deprive

محروم کردن-بی بهره کردن

spouse

همسر-زن یا شوهر

vocation

کسب و کار

unstable

بی پایه-بی ثبات-لرزان

homicide

قتل-ادم کشی

penalize

جریمه-تنبیه کردن

beneficiacy

بهره بردار-ذینفعپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید