درس 21 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیplea

درخواست-دادخواست

weary

خسته-بیزار-کسل شدن

collide

تصادف کردن-به هم خوردن

confirm

تایید کردن-تصدیق کردن

verify

وارسی کردن-بازبینی کردن

anticipate

پیش بینی کردن

dilemma

وضعیت پیچیده-معمای دشوار

detour

انحراف-منحرف شدن

merit

سزاوار-شایستگی-لیاقت

transmit

انتقال دادن-عبور دادن

relieve

خلاص شدن از درد-تسکین-کاهش دادن

baffle

گیج کردن-گمراه کردنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید