درس 19 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیharvest

خرمن-محصول-حاصل

abundant

بسیار فراوان-وافر

uneasy

ناراحت-مضطرب-پریشان

calculate

حساب کردن

calculate

حساب کردن

absorb

جذب کردن

estimate

تخمین زدن-ارزیابی کردن

morsel

لقمه -یک لقمه غذا

quota

سهم-سهمیه

threat

تهدید-تهدید کردن

ban

بازداشتن-قدغن-ممنوع

panic

وحشت-ترس-اضطراب

appropriate

اختصاص دادن-برای خود برداشتنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید