درس 12 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیignite

اتش گرفتن-اتش سوزی

abolish

منسوخ شدن-بر انداختن

urban

شهری-مدنی-اهل شهر-شهرنشین

population

جمعیت

frankly

رک و رو راست -پوست کنده -صراحتا

pollute

الوده کردن

reveal

اشکار کردن-معلوم کردن-فاش کردن

prohibit

ممنوع کردن-فاش کردن-اشکار کردن

urgent

فوری-ضروری

adequate

کافی

decrease

کاهش پیدا کردن-کاستن

audible

قابل شنیدن-رساپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید