درس 11 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیevidence

شاهد و مدرک جمع کردن

solitary

تنها-گوشه نشین-انفرادی

vision

دید-قدرت دید-بینایی

frequent

مکرر-پی در پی-فراوان

glimpse

نگاه آنی-گذرا

recant

گفته های خود را تکذیب کردن-حرف خود را پس گرفتن

decade

دهه -ده ساله

hesitate

مردد بودن-تردید داشتن-دو دل بودن

absurd

غیر منطقی

conflict

درگیری-دعوا-مشاجره

minority

کهن-اقلیت

fiction

خیال-دروغ-پندار-بی اساسپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید