درس 9


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

fresh out of something/frɛʃ aʊt ʌv ˈsʌmθɪŋ/

تمام کردن

عبارت

2

stuff one's face/stʌf wʌnz feɪs/

پرخوری کردن زیاده‌روی کردن در غذا خوردن

عبارت

3

bummed out/bʌmd aʊt/

مایوس ناراحت، افسرده

صفت

4

get a kick/gɛt ə kɪk/

لذت بردن

عبارت

5

Look what the cat dragged in!/lʊk wʌt ðə kæt drægd ɪn!/

ببین کی از راه رسید! ببین کی آمد!

جمله

6

give it a rest/gɪv ɪt ə rɛst/

از چرند گفتن دست کشیدن چرت و پرت گفتن را تمام کردن

عبارت

7

in a big way/ɪn ə bɪg weɪ/

به میزان خیلی زیاد به شدت

عبارت

8

caught with one's pants down/kɑt wɪð wʌnz pænts daʊn/

مچ گرفتن

عبارت

9

one-track mind/wʌn-træk maɪnd/

ذهن تک‌بعدی

اسم

10

go under the knife/goʊ ˈʌndər ðə naɪf/

زیر تیغ جراحی رفتن عمل کردن

جمله

11

catch someone red-handed/kæʧ ˈsʌmˌwʌn ˈrɛdˈhændəd/

مچ کسی را گرفتن سر بزنگاه کسی را دستگیر کردن

جمله

12

nuts/nʌts/

دیوانه

صفت

13

rag on/ræg ɑn/

اذیت کردن دست انداختن، انتقاد کردن

فعل

14

rag/ræɡ/

روزنامه مزخرف مجله مزخرف

اسم

15

cleaned out/klind aʊt/

تمام کردن (اجناس و پول و ...)

عبارت

16

Lookit!/lʊkɪt!/

نگاه کن! ببین!

عبارت

17

take one's mind off something/teɪk wʌnz maɪnd ɔf ˈsʌmθɪŋ/

فکر کسی را از چیزی دور کردن

عبارت

18

dump/dʌmp/

ول کردن بهم زدن (رابطه عاشقانه)

فعل

19

stuff/stʌf/

چیز (ها) اجناس، کار، وسایل

اسم

20

Forget that noise!/fərˈgɛt ðæt nɔɪz!/

امکان نداره! امکان‌پذیر نیست!

عبارت

21

get a clue/gɛt ə klu/

مطلع شدن آگاه شدن

عبارت

22

honker/ˈhɑŋkər/

دماغ بزرگ

اسم

23

odds and ends/ɑdz ænd ɛndz/

خرت و پرت آت و آشغال، چیزهای متنوع و کوچک

عبارت

24

fall for/fɔl fɔr/

گول (چیزی را) خوردن باور کردن

فعل

25

get/get/

فهمیدن درک کردن

فعل

26

oh/oʊ/

اوه [برای بیان احساسات] راستی [برای بیان ایده جدید]

حرف ندا

27

pick up/pɪk ʌp/

خریدن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی