درس 8


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

booze/buːz/

مشروب عرق، نوشیدنی الکلی

اسم

2

get/get/

کسی را آزار دادن کفر کسی را درآوردن، اعصاب کسی را خرد کردن

فعل

3

put something on the back burner/pʊt ˈsʌmθɪŋ ɑn ðə bæk ˈbɜrnər/

چیزی را به تعویق انداختن

عبارت

4

chew out/ʧu aʊt/

(به شدت) سرزنش کردن شدیدا انتقاد کردن

فعل

5

down/dɑʊn/

سریع نوشیدن سریع خوردن

فعل

6

clean up one's act/klin ʌp wʌnz ækt/

رفتار خود را بهبود بخشیدن رفتار خود را بهتر کردن

عبارت

7

screw up/skru ʌp/

خراب کردن گند زدن

فعل

8

mouth off/maʊθ ɔf/

بی‌ادبانه با کسی صحبت کردن بد حرف زدن

فعل

9

ticked off/tɪkt ɔf/

عصبانی کردن خشمگین کردن

فعل

10

get canned/gɛt kænd/

اخراج شدن

عبارت

11

make it in/meɪk ɪt ɪn/

به (خانه یا سر کار) رسیدن

عبارت

12

wimp/wɪmp/

آدم بی‎عرضه آدم ترسو، آدم ضعیف

اسم

13

ripped/rɪpt/

مست و پاتیل

صفت

14

goings on/ˈgoʊɪŋz ɑn/

اتفاقات رویدادهای در حال وقوع، احوالات

عبارت

15

I hear ya/aɪ hir jɑ/

باهات موافقم

عبارت

16

zoned/zoʊnd/

نشئه گیج و منگ

صفت

17

fly off the handle/flaɪ ɔf ðə ˈhændəl/

از کوره در رفتن عصبانی شدن

عبارت

18

up to/ʌp tu/

مشغول کاری بودن در حال انجام کاری بودن، مشغول کاری مشکوک بودن

عبارت

19

cut it/kʌt ɪt/

توانایی کاری را داشتن موفق شدن

عبارت

20

not have a clue/nɑt hæv ə klu/

ندانستن از چیزی آگاهی نداشتن، ایده‌ای نداشتن

عبارت

21

call in sick/kɔl ɪn sɪk/

(با کارفرما) تماس گرفتن و اعلام مریضی کردن

عبارت

22

What's up?/wʌt z ʌp?/

چه خبر؟ قضیه چیه؟

جمله

23

stone sober/stoʊn ˈsoʊbər/

کاملا هشیار [مخالف مست]

عبارت

24

lowdown/ˈloʊˌdaʊn/

تمام داستان کل ماجرا، تمام اطلاعات

اسم

25

barf up one's guts/bɑrf ʌp wʌnz gʌts/

به شدت بالا آوردن به شدت استفراغ کردن

عبارتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی