درس 7


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

not to lift a finger/nɑt tu lɪft ə ˈfɪŋgər/

دست به سیاه و سفید نزدن

عبارت

2

bend over backwards/bɛnd ˈoʊvər ˈbækwərdz/

به آب و آتش زدن نهایت تلاش خود را کردن

عبارت

3

What's going on?/wʌts ˈgoʊɪŋ ɑn?/

چه خبر؟ در چه حالی؟

جمله

4

hey/heɪ/

هی! آهای، سلام

حرف ندا

5

give someone a hand/gɪv ˈsʌmˌwʌn ə hænd/

به کسی کمک کردن

عبارت

6

white lie/waɪt laɪ/

دروغ مصلحتی دروغ سفید

اسم

7

lend someone a hand/lɛnd ˈsʌmˌwʌn ə hænd/

به کسی کمک کردن

جمله

8

put away/pʊt əˈweɪ/

خوردن (به طور سیری‌ناپذیر) نوشیدن

فعل

9

fall apart/fɔl əˈpɑrt/

فروپاشیدن (از نظر روانی) درهم شکستن، کنترل احساسات خود را ازدست دادن

فعل

10

stay up till all hours of the night/steɪ ʌp tɪl ɔl ˈaʊərz ʌv ðə naɪt/

تا دم صبح بیدار ماندن تا آخر شب بیدار ماندن

عبارت

11

fed up/ˌfedˈʌp/

خسته سیرشده، ناراحت

صفت

12

put up/pʊt ʌp/

جا دادن مسکن دادن، اتاق دادن

فعل

13

eat someone out of house and home/it ˈsʌmˌwʌn aʊt ʌv haʊs ænd hoʊm/

مدام تمام غذای کسی را خوردن

عبارت

14

bottomless pit/ˈbɑtəmləs pɪt/

آدم پراشتها آدم سیری‌ناپذیر

عبارت

15

take off/teɪk ɔf/

(با عجله) رفتن با عجله (جایی را) ترک کردن

فعل

16

drive someone up a wall/draɪv ˈsʌmˌwʌn ʌp ə wɔl/

کسی را به شدت آزار دادن

عبارت

17

You can say that again!/ju kæn seɪ ðæt əˈgɛn/

واقعا درست است! گل گفتی، زدی تو خال

عبارت

18

sleep in/slip ɪn/

بیشتر از حد معمول خوابیدن

فعل

19

turn in/tɜrn ɪn/

خوابیدن برای خوابیدن رفتن، به تختخواب رفتن

فعل

20

handle/ˈhændəl/

از پس کاری برآمدن

فعل

21

have it made in the shade/hæv ɪt meɪd ɪn ðə ʃeɪd/

به راحتی کاری را انجام دادن

عبارت

22

horn/hɔːrn/

تلفن

اسم

23

drop in/drɑp ɪn/

به کسی سر زدن (بدون خبر قبلی) سرزده به دیدن کسی رفتن

فعل

24

belch/bɛlʧ/

بلند آروغ زدن

فعل

25

tube/tuːb/

تلویزیون

اسم

26

kick out/kɪk aʊt/

با لگد بیرون کردن اخراج کردن

فعل

27

check out/ʧɛk aʊt/

نگاه کردن دیدن

فعل

28

handle someone with kid gloves/tu wɛr kɪd glʌvz/

با ملاحظه رفتار کردن مدبرانه رفتار کردن

عبارت

29

hit the road/hɪt ðə roʊd/

رفتن به راه افتادن

عبارت

30

raid the fridge/reɪd ðə frɪʤ/

به غذای درون یخچال حمله کردن تمام غذاهای درون یخچال را خوردن

عبارت

31

freeloader/ˈfriˌloʊdər/

مفت‌خور سورچران

اسم

32

basket case/ˈbæskət keɪs/

آدم مضطرب آدم عصبی

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی