درس 6


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

rarin' to go/ˈrɛrɪn tu goʊ/

آماده و مشتاق عمل بودن

عبارت

2

What's with you?/wʌts wɪð ju?/

چی اذیتت می‌کنه؟ چته؟

جمله

3

wuss/wʊs/

آدم ترسو آدم بزدل

اسم

4

revved/rɛvd/

حاضر و آماده

صفت

5

buffed/bʌft/

هیکلی

صفت

6

get into/gɛt ˈɪntu/

خود را غرق کاری کردن توجه خود را کاملا متوجه چیزی کردن

فعل

7

pot belly/pɑt ˈbɛli/

شکم گنده

عبارت

8

blast/blæst/

اوقات خوش

اسم

9

killer/ˈkɪl.ər/

دشوار بسیار سخت، طاقت‌فرسا

صفت

10

Guy!/gaɪ!/

وای! ای وای!

حرف ندا

11

get down/gɛt daʊn/

خود را رها کردن

فعل

12

cut out for something/kʌt aʊt fɔr ˈsʌmθɪŋ/

(به صورت ذاتی) توانایی کاری را داشتن برای کاری ساخته شدن

عبارت

13

reek/rik/

بوی گند دادن بوی بد دادن

فعل

14

hot/hɑːt/

جذاب

صفت

15

go to hell in a handbasket/goʊ tu hɛl ɪn ə hændˈbæskət/

بدتر شدن فاسد شدن، خراب شدن

عبارت

16

sweat like a pig/swɛt laɪk ə pɪg/

به شدت عرق کردن

عبارت

17

comfy/ˈkʌmfi/

راحت

صفت

18

lardo/lɑrdu/

چاقالو

اسم

19

strip down/strɪp daʊn/

لخت شدن لباس‌های خود را درآوردن

فعل

20

get off it!/gɛt ɔf ɪt/

چرت و پرت نگو!

عبارت

21

thanks/θæŋks/

تشکر سپاس

اسم

22

No pain no gain./noʊ peɪn noʊ geɪn/

نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

جمله

23

wow!/waʊ!/

وای! اوه!، آه!

حرف ندا

24

kick/kɪk/

لذت

اسم

25

strip/strɪp/

لخت شدن لباس کندن

فعل

26

so help me (God)/soʊ hɛlp mi (gɑd)/

قسم می‌خورم به خدا قسم

عبارت

27

when hell freezes over/wɛn hɛl ˈfrizɪz ˈoʊvər/

هرگز هیچ‌وقت

عبارت

28

get/get/

کسی را به سزای عملش رساندن پدر کسی را درآوردن، کشتن (مجازی)

فعل

29

flip/flɪp/

دیوانه شدن

فعل

30

kicks/kɪks/

شوخی خنده

اسم

31

hit the showers/hɪt ðə ˈʃaʊərz/

حمام رفتن (در باشگاه)

عبارت

32

in the raw/ɪn ðə rɑ/

لخت عریان

عبارت

33

wiped out/waɪpt aʊt/

خسته و کوفته

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی