درس 5


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

cop/kɑːp/

پلیس

اسم

2

to have a blowout/tuː hæv ə ˈbləʊˈaʊt/

پنچر شدن لاستیک پنچر کردن

اسم

3

total/ˈtoʊt̬.əl/

داغان کردن کاملا نابود کردن

فعل

4

moonlight/ˈmuːn.lɑɪt/

شغل دوم داشتن شب‌ها کار کردن

فعل

5

to have a lead foot/tu hæv ə lid fʊt/

به رانندگی پرسرعت علاقه داشتن عشق سرعت بودن

عبارت

6

check out/ʧɛk aʊt/

نگاه کردن دیدن

فعل

7

jinx/ʤɪŋks/

طلسم بدشانسی، نحسی

اسم

8

pile/pɑɪl/

مقدار زیاد کلی

اسم

9

in no time flat/ɪn noʊ taɪm flæt/

فورا سریع

عبارت

10

set of skins/sɛt ʌv skɪnz/

لاستیک (چهار حلقه)

عبارت

11

stop on a dime/stɑp ɑn ə daɪm/

ناگهان توقف کردن

عبارت

12

slammer/ˈslæmər/

زندان

اسم

13

jinx/ʤɪŋks/

طلسم کردن دچار نحسی کردن

فعل

14

take a spin/teɪk ə spɪn/

دور کوتاه با ماشین زدن

عبارت

15

Knock it off!/nɑk ɪt ɔf!/

بس است دیگر! دیگر حرف نزن!

جمله

16

haul/hɔl/

عجله کردن

فعل

17

throw someone in the slammer/θroʊ ˈsʌmˌwʌn ɪn ðə ˈslæmər/

کسی را به زندان انداختن

عبارت

18

run a light/rʌn ə laɪt/

از چراغ قرمز رد شدن

عبارت

19

blow out/bloʊ aʊt/

پنچر شدن (لاستیک)

فعل

20

soak/soʊk/

زیادی پول گرفتن (از مشتری) چاپیدن، گوش بریدن

فعل

21

blowout/ˈbloʊaʊt/

وعده غذای مفصل شکم‌چرانی

اسم

22

nail the brakes/neɪl ðə breɪks/

(ناگهانی) ترمز کردن پا روی ترمز گذاشتن

عبارت

23

Whoa!/woʊ/

عجب!

حرف ندا

24

clunker/ˈklʌŋkər/

اتومبیل قدیمی و قراضه لگن

اسم

25

set of wheels/sɛt ʌv wilz/

اتومبیل ماشین

عبارت

26

yeah/jæ/

آره

حرف ندا

27

punch it/pʌnʧ ɪt/

تا ته گاز دادن تا آخر پدال گاز را فشار دادن

عبارت

28

sucker/ˈsʌkər/

ساده‌لوح احمق، زودبار

اسم

29

corner like it's on rails/ˈkɔrnər laɪk ɪts ɑn reɪlz/

خوب پیچیدن

عبارت

30

beat/biːt/

بهتر بودن (از)

فعل

31

jeez!/ʤiz!/

وای! ای وای!، یا مسیح

حرف ندا

32

burn rubber/bɜrn ˈrʌbər/

با سرعت رفتن (اتومبیل) سریع رفتن

عبارت

33

hop in/hɑp ɪn/

وارد شدن داخل شدن

فعل

34

So what?/soʊ wʌt/

خب که چی؟

حرف ندابه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی