درس 4


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

get going/gɛt ˈgoʊɪŋ/

رفتن جایی را ترک کردن

عبارت

2

number/ˈnʌm.bər/

ست لباس

اسم

3

rolling in it/ˈroʊlɪŋ ɪn ɪt/

مایه‌دار پول‌دار

عبارت

4

fork out/fɔrk aʊt/

پرداخت کردن

عبارت

5

sponge off someone/spʌnʤ ɔf ˈsʌmˌwʌn/

از کسی پول قرض گرفتن

عبارت

6

hold it down/hoʊld ɪt daʊn/

ساکت بودن

عبارت

7

Gee!/ʤi/

عجب نه بابا، بی خیال

حرف ندا

8

get a load of that/gɛt ə loʊd ʌv ðæt/

به چیزی نگاه انداختن چیزی را تماشا کردن

عبارت

9

joint/dʒɔɪnt/

سیگار ماریجوانا

اسم

10

drop-dead gorgeous/drɑp-dɛd ˈgɔrʤəs/

به طور خارق‌العاده زیبا

عبارت

11

rip-off/ˈrɪp ɑːf/

پول زور کلاه‎برداری

اسم

12

window shopping/ˈwɪndoʊ ˈʃɑpɪŋ/

ویترین‌تماشا مغازه‌گردی

اسم

13

brother!/ˈbrʌðər!/

باورم نمی‌شود! ای وای!

حرف ندا

14

too rich for my blood/tu rɪʧ fɔr maɪ blʌd/

گران

عبارت

15

caught dead/kɑt dɛd/

هرگز (کاری بخصوص را) انجام ندادن

عبارت

16

have one's name on something/hæv wʌnz neɪm ɑn ˈsʌmθɪŋ/

برای کسی ساخته شدن کاملا مناسب کسی بودن

عبارت

17

buck/bʌk/

دلار

اسم

18

broke/broʊk/

ورشکسته بی‌پول

صفت

19

Now you're taking/naʊ jʊr ˈteɪkɪŋ/

حالا داری منطقی حرف می‌زنی حالا داری درست می‌گی

عبارت

20

scream/skriːm/

(چیز) خیلی خنده‌دار

اسم

21

Holy cow!/ˈhoʊli kaʊ/

وای!

حرف ندا

22

rip off/rɪp ɔf/

فریب دادن پول زیادی گرفتن

فعل

23

drown one's sorrows/draʊn wʌnz ˈsɑroʊz/

با مست کردن مشکلات خود را فراموش کردن

عبارت

24

hit the stores/hɪt ðə stɔrz/

به خرید رفتن به مغازه رفتن

عبارت

25

drag/dræg/

کسی را به زور به جایی آوردن

فعل

26

shop till one drops/ʃɑp tɪl wʌn drɑps/

تا جان داشتن خرید کردن

عبارت

27

bug/bʌɡ/

اذیت کردن آزار دادن

فعل

28

get a kick/gɛt ə kɪk/

لذت بردن

عبارت

29

trash someone/træʃ ˈsʌmˌwʌn/

به باد انتقاد گرفتن

عبارت

30

talk about a/tɔk əˈbaʊt eɪ/

خیلی [برای شدت بخشیدن به چیزی]

عبارتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی