درس 3


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

guy/gɑɪ/

مرد پسر

اسم

2

lie like a rug/laɪ laɪk ə rʌg/

دروغ‌های شاخ‌دار گفتن

عبارت

3

last straw/læst strɔ/

دفعه آخر

عبارت

4

read someone the riot act/rid ˈsʌmˌwʌn ðə ˈraɪət ækt/

کسی را سرزنش کردن

عبارت

5

hand/hænd/

دادن

فعل

6

blow one's lines/bloʊ wʌnz laɪnz/

دیالوگ‌های خود را اشتباه گفتن (سینما و تئاتر)

عبارت

7

cold day in hell/koʊld deɪ ɪn hɛl/

هرگز هیچ‌وقت، عمرا

عبارت

8

You said it!/ju sɛd ɪt!/

موافقم!

عبارت

9

count on/kaʊnt ɑn/

روی (کسی یا چیزی) حساب کردن

فعل

10

pull/pʊl/

انجام دادن (کاری زیرکانه یا فریب‌آمیز)

فعل

11

pan/pæn/

به باد انتقاد گرفتن (فیلم و ...) انتقاد کردن

فعل

12

run into/rʌn ˈɪntu/

اتفاقی کسی را دیدن اتفاقی به کسی بر خوردن

فعل

13

show up/ʃoʊ ʌp/

رسیدن حاضر شدن، سر و کله پیدا شدن

فعل

14

put up with/pʊt ʌp wɪð/

تحمل کردن

فعل

15

get around/gɛt əˈraʊnd/

رفت و آمد کردن گشتن، گشت و گذار کردن

فعل

16

bomb/bɑm/

شکست خوردن موفقیت کسب نکردن

فعل

17

blow it big time/bloʊ ɪt bɪg taɪm/

اشتباه بزرگی کردن

عبارت

18

field day/ˈfiːld deɪ/

اوقات خوش

عبارت

19

die/dɑɪ/

از کار افتادن خاموش شدن

فعل

20

lose one's cool/luz wʌnz kul/

از کوره در رفتن عصبانی شدن

عبارت

21

bunch/bʌntʃ/

خیلی

اسم

22

line/lɑɪn/

بهانه

اسم

23

smash hit/smæʃ hɪt/

موفقیت بزرگ

عبارت

24

give someone the finger/gɪv ˈsʌmˌwʌn ðə ˈfɪŋgər/

با انگشت وسط خود به کسی علامت دادن انگشت وسط خود را به کسی نشان دادن

عبارت

25

bomb/bɑm/

ناکامی بزرگ (نمایش و فیلم) شکست مفتضحانه، خیلی بد

اسم

26

noise/nɔɪz/

چرت و پرت مزخرف

اسم

27

by the way/baɪ ðə weɪ/

راستی

حرف ندا

28

take off/teɪk ɔf/

(با عجله) رفتن با عجله (جایی را) ترک کردن

فعل

29

keep/kiːp/

معطل کردن معطل نگه داشتن

فعل

30

flake/fleɪk/

آدم غیر قابل اعتماد

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی