درس 2


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

strut one's stuff/strʌt wʌnz stʌf/

بدن خود را به نمایش گذاشتن بدن خود را نشان دادن، لباس لختی پوشیدن

عبارت

2

drag/dræg/

آدم کسالت‌آور چیز خسته‌کننده

اسم

3

bod/ˈbɑd/

بدن آدم

اسم

4

chow/ʧaʊ/

غذا

اسم

5

loaded/ˈloʊdəd/

خرپول پولدار

صفت

6

dude/dud/

مرد پسر، رفیق

اسم

7

come on!/kʌm ɑn!/

زود باش! یالا!

حرف ندا

8

butt ugly/bʌt ˈʌgli/

خیلی زشت کریه

صفت

9

go for it/goʊ fɔr ɪt/

با شجاعت کاری را انجام دادن

عبارت

10

heave/hiv/

بالا آوردن عق زدن، استفراغ کردن

فعل

11

bash/bæʃ/

مهمونی

اسم

12

We're talking/wir ˈtɔkɪŋ/

منظورم این است که

عبارت

13

old man/oʊld mən/

پدر دوست پسر، شوهر

عبارت

14

cool/kuːl/

با حال خفن، معرکه

صفت

15

make a bee line for/meɪk ə bi laɪn fɔr/

مستقیم به جایی رفتن سریعا به جایی رفتن

عبارت

16

stuff/stʌf/

چیز (ها) اجناس، کار، وسایل

اسم

17

Yuck!/jʌk/

اَه! چندش!

حرف ندا

18

scarf out/skɑrf aʊt/

پرخوری کردن

فعل

19

come on!/kʌm ɑn!/

بیا بریم

عبارت

20

turn-on/tɜrn-ɑn/

جذاب

اسم

21

old lady/oʊld ˈleɪdi/

مادر دوست دختر، همسر

عبارت

22

turn on/tɜrn ɑn/

تحریک کردن (جنسی) شهوتی کردن

فعل

23

chick/ʧɪk/

دختر

اسم

24

Beats me!/bits mi!/

نمی‌دونم!

عبارت

25

man/mæn/

ای بابا وای

حرف ندا

26

place/pleɪs/

خانه

اسم

27

get real/gɛt riəl/

واقع‌گرا شدن جدی شدن

عبارت

28

history/ˈhɪs.tə.ri/

رفتن

اسم

29

no way/noʊ weɪ/

عمرا نه بابا، ابدا

حرف ندابه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی