درس 12


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

pain in the neck/peɪn ɪn ðə nɛk/

خار در چشم موی دماغ، روی اعصاب

عبارت

2

out of hand/aʊt ʌv hænd/

مهار نشدنی خارج از کنترل، افسار گسیخته

عبارت

3

hairy/ˈheri/

وحشتناک ترسناک

صفت

4

hand it to someone/hænd ɪt tu ˈsʌmˌwʌn/

کسی را تحسین کردن دمت گرم

جمله

5

walk arm in arm/wɔk ɑrm ɪn ɑrm/

دست در دست هم راه رفتن

عبارت

6

good ear/gʊd ir/

استعداد برای شناسایی صداها استعداد برای تمیز دادن صداها

اسم

7

to have an ear for music/tu hæv ən ir fɔr ˈmjuzɪk/

استعداد موسیقیایی داشتن

عبارت

8

cost an arm and a leg/kɑst ən ɑrm ænd ə lɛg/

خیلی گران بودن هزینه زیادی برداشتن، خیلی آب خوردن

عبارت

9

have a bone to pick with/hæv ə boʊn tu pɪk wɪð/

گله کردن

عبارت

10

kick up one's heels/kɪk ʌp wʌnz hilz/

خوش گذراندن شادی کردن، ورجه ورجه کردن

عبارت

11

mouth off/maʊθ ɔf/

بی‌ادبانه با کسی صحبت کردن بد حرف زدن

فعل

12

turn one's nose up at something/tɜrn wʌnz noʊz ʌp æt ˈsʌmθɪŋ/

چیزی را رد کردن چیزی را نپذیرفتن

عبارت

13

heads are going to roll/hɛdz ɑr ˈgoʊɪŋ tu hɛl roʊl/

به دردسر افتادن

عبارت

14

strong-arm/strɔŋ-ɑrm/

مجبور کردن

فعل

15

bad-mouth/bæd-maʊθ/

پشت کسی حرف زدن پشت کسی شایعه‌پراکنی کردن

فعل

16

get off one's back/gɛt ɔf wʌnz bæk/

دست از سر کسی برداشتن کسی را به حال خود گذاشتن

جمله

17

head over heels for someone/hɛd ˈoʊvər hilz fɔr ˈsʌmˌwʌn/

دیوانه‌وار عاشق کسی بودن به شدت عاشق کسی بودن

عبارت

18

get on one's nerves/gɛt ɑn wʌnz nɜrvz/

روی اعصاب کسی رفتن کسی را آزرده کردن، کسی را عصبانی کردن

عبارت

19

It's no skin off my nose/ɪts nəʊ skɪn ɒf maɪ nəʊz/

هیچ اهمیتی برایم ندارد برایم مهم نیست

جمله

20

shoot off one's mouth/ʃut ɔf wʌnz maʊθ/

هر چه به ذهن رسیدن را گفتن

عبارت

21

handout/ˈhæn.dɑʊt/

صدقه اعانه، خیریه

اسم

22

thumb a ride/θʌm ə raɪd/

ماشین گرفتن توراهی سوار شدن، مفتی رفتن

عبارت

23

not have the heart to do something/nɒt hæv ðə hɑːt tuː duː ˈsʌmθɪŋ/

دل چیزی را داشتن دل نیامدن

عبارت

24

headstrong/ˈhɛdˌstrɔŋ/

کله‌شق

صفت

25

brainy/ˈbreɪni/

باهوش

صفت

26

keep one's eyes peeled/kip wʌnz aɪz pild/

هشیار ماندن حواس خود را جمع کردن

عبارت

27

speak a tongue/spik ə tʌŋ/

به زبانی سخن گفتن

عبارت

28

second-hand/ˌsek.əndˈhænd/

دست دوم کارکرده

صفت

29

birdbrain/ˈbɜrdˌbreɪn/

آدم احمق

اسم

30

pay an arm and a leg for something/peɪ ən ɑrm ænd ə lɛg fɔr ˈsʌmθɪŋ/

پول خیلی زیادی بسیار گران

جمله

31

wrapped around one's little finger/ræpt əˈraʊnd wʌnz ˈlɪtəl ˈfɪŋgər/

تحت کنترل خود داشتن تحت کنترل کسی بودن

عبارت

32

get a gut/gɛt ə gʌt/

شکم گنده شدن

عبارت

33

have eyes bigger than one's stomach/hæv aɪz ˈbɪgər ðæn wʌnz ˈstʌmək/

شکمش سیر می شود اما چشمش نه چشمش سیر نمی شود

جمله

34

by the skin of one's teeth/baɪ ðə skɪn ʌv wʌnz tiθ/

به سختی به زور

عبارت

35

give someone a black eye/gɪv ˈsʌmˌwʌn ə blæk aɪ/

زیر چشم کسی بادمجان کاشتن (با مشت) چشم کسی را کبود کردن

عبارت

36

to have a bone to pick with someone/tu hæv ə boʊn tu pɪk wɪð ˈsʌmˌwʌn/

درباره‌ی چیزی (اختلاف) با کسی بحث کردن

عبارت

37

earmark/ˈɪrˌmɑrk/

ویژگی خصوصیت

اسم

38

eye-catcher/aɪ-ˈkæʧər/

آدم یا چیز جذاب

اسم

39

chew someone's ear off/ʧu ˈsʌmˌwʌnz ir ɔf/

مخ کسی را خوردن سر کسی را درد آوردن

عبارت

40

lily-livered/ˈlɪli-ˈlɪvərd/

ترسو بزدل، بی‌جرات

صفت

41

short-handed/ʃɔrt-ˈhændəd/

کمبود پرسنل داشتن

صفت

42

bare bone essentials/bɛr boʊn ɛˈsɛnʧəlz/

چیزهای ضروری (غذا، لوازم بهداشتی و ...)

اسم

43

know something like the back of one's hand/noʊ ˈsʌmθɪŋ laɪk ðə bæk ʌv wʌnz hænd/

مثل کف دست شناختن کامل شناختن

عبارت

44

at hand/æt hænd/

دم دست نزدیک، در دسترس

عبارت

45

head out/hɛd aʊt/

جایی را ترک کردن رفتن

فعل

46

over one's head/ˈoʊvər wʌnz hɛd/

از فهم کسی سنگین تر بودن دشوار بودن درک چیزی

عبارت

47

sweet tooth/swit tuθ/

شیرینی دوست

اسم

48

take a nose dive/teɪk ə ˈnoʊzˌdaɪv/

به شدت و سرعت سقوط کردن با سر سقوط کردن، تحلیل رفتن

عبارت

49

have one's heart go out to someone/hæv wʌnz hɑrt goʊ aʊt tu ˈsʌmˌwʌn/

برای کسی دل سوزاندن

عبارت

50

scatterbrain/ˈskætər breɪn/

آدم سربه‌هوا آدم بی‌مسئولیت

اسم

51

heel/hiːl/

آدم پست آدم حقیر، آدم بی‌ملاحظه

اسم

52

fall on deaf ears/fɔl ɑn dɛf ɪrz/

نشنیده گرفته شدن حرف

عبارت

53

nerves on edge/nɜrvz ɑn ɛʤ/

مضطرب بودن آشفته و پریشان بودن

عبارت

54

eye/ɑɪ/

برانداز کردن با دقت نگاه کردن

فعل

55

lead foot/lɛd fʊt/

عشق سرعت

اسم

56

tooth and nail/tuθ ænd neɪl/

با چنگ و دندان

عبارت

57

get under one's feet/gɛt ˈʌndər wʌnz fit/

سد راه کسی شدن جلوی راه کسی قرار گرفتن

عبارت

58

gut reaction/gʌt riˈækʃən/

واکنش اولیه و غریزی عکس‌العمل غریزی

اسم

59

put a bug in someone's ear/pʊt ə bʌg ɪn ˈsʌmˌwʌnz ir/

به کسی هشدار دادن به کسی اخطار دادن

عبارت

60

see eye to eye/si aɪ tu aɪ/

توافق نظر داشتن تفاهم داشتن

جمله

61

make headway/meɪk ˈhɛˌdweɪ/

پیشرفت کردن

عبارت

62

have one's nose in the air/hæv wʌnz noʊz ɪn ði ɛr/

مغرور بودن پرافاده بودن

عبارت

63

airhead/ˈɛrˌhɛd/

آدم احمق آدم کودن

اسم

64

need something like a hole in the head/nid ˈsʌmθɪŋ laɪk ə hoʊl ɪn ðə hɛd/

به چیزی اصلا نیاز نداشتن

عبارت

65

throw one's guts up/θroʊ wʌnz gʌts ʌp/

بالا آوردن استفراغ کردن

عبارت

66

hit a nerve/hɪt ə nɜrv/

به مسئله حساسی اشاره کردن دست روی موضوع حساسی گذاشتن

عبارت

67

eyesore/ˈaɪsɔːr/

بدنما بدترکیب، چشم آزار

اسم

68

Heel!/hil!/

پاشنه! هیل!

حرف ندا

69

elbow room/ˈɛlˌboʊ rum/

جا فضا

اسم

70

be right under one's nose/bi raɪt ˈʌndər wʌnz noʊz/

واضح بودن آشکار بودن

عبارت

71

knuckle under/ˈnʌkəl ˈʌndər/

تسلیم شدن

فعل

72

one's teeth chatter/wʌnz tiθ ˈʧætər/

لرزیدن خوردن دندان‌ها به هم (به دلیل سرما)

عبارت

73

get off on the wrong foot/gɛt ɔf ɑn ðə rɔŋ fʊt/

شروع بدی داشتن قدم اول را اشتباه برداشتن

جمله

74

nerve/nɜːrv/

جرات شهامت

اسم

75

green-eyed monster/grin-aɪd ˈmɑnstər/

حسادت

عبارت

76

give someone a fat lip/gɪv ˈsʌmˌwʌn ə fæt lɪp/

با مشت به دهان کسی زدن

عبارت

77

get one's back up/gɛt wʌnz bæk ʌp/

کسی را عصبانی کردن کسی را آزار دادن

عبارت

78

pay through the nose/peɪ θru ðə noʊz/

پول زیادی پرداخت کردن

جمله

79

big-mouth/bɪg-maʊθ/

آدم خبرچین آدم دهان‌لق، آدم حراف

اسم

80

heart to heart/hɑrt tu hɑrt/

گفتگوی صادقانه و جدی درد دل دوستانه

اسم

81

have an ear for/hæv ən ir fɔr/

در زمینه چیزی استعداد داشتن

عبارت

82

perk up one's ear/pɜrk ʌp wʌnz ir/

توجه کسی را جلب کردن

عبارت

83

mouth/mɑʊθ/

زبان (نحوه سخن گفتن)

اسم

84

have a hollow leg/hæv ə ˈhɑloʊ lɛg/

پراشتها بودن

عبارت

85

give someone a knuckle sandwich/gɪv ˈsʌmˌwʌn ə ˈnʌkəl ˈsændwɪʧ/

به کسی مشت زدن

عبارت

86

rub elbows with someone/rʌb ˈɛlˌboʊz wɪð ˈsʌmˌwʌn/

معاشرت کردن مصاحبت کردن، دوست بودن

جمله

87

Achilles' heel/əˈkɪliz hil/

نقطه ضعف پاشنه آشیل

اسم

88

jump down one's throat/ʤʌmp daʊn wʌnz θroʊt/

به کسی پریدن پرخاش کردن، پاچه گرفتن

جمله

89

thumbs-up/θʌmz-ʌp/

شست دست (نشان دادن) موافقت (کردن)

عبارت

90

have a heart/hæv ə hɑrt/

رحم داشتن دلسوز بودن، شفقت داشتن

عبارت

91

gutsy/ˈgʌtˈsi/

باجرات شجاع، باشهامت

صفت

92

twist someone's arm/twɪst ˈsʌmˌwʌnz ɑrm/

مجبور كردن تحت فشار قرار دادن

جمله

93

heartache/ˈhɑrˌteɪk/

درد و عذاب روحی اندوه

اسم

94

nose out/noʊz aʊt/

با فاصله کمی شکست دادن

فعل

95

pussy-foot around/ˈpʊsi-fʊt əˈraʊnd/

محتاط و غیر مستقیم بودن طفره رفتن

عبارت

96

knuckle down/ˈnʌkəl daʊn/

دست از بازی برداشتن جدی شدن

عبارت

97

drag one's heel/dræg wʌnz hil/

این پا و آن پا کردن لفت دادن

عبارت

98

stick one's neck out/stɪk wʌnz nɛk aʊt/

آبروی خود را به خطر انداختن خود را به خطر انداختن

جمله

99

tongue in cheek/tʌŋ ɪn ʧik/

کنایه‌آمیز به طور طعنه‌آمیز

عبارت

100

nosy/ˈnoʊzi/

فضول

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی