درس 11


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

corny/ˈkɔːrni/

مبتذل زرد، پیش پا افتاده

صفت

2

a real peach/ə riəl piʧ/

عالی خیلی خوب

عبارت

3

top banana/tɑp bəˈnænə/

رییس اصلی

اسم

4

like two peas in a pod/laɪk tu piz ɪn ə pɑd/

کاملا شبیه به هم با هم مو نزدن

عبارت

5

sprout/spraʊt/

نوجوان قدکوتاه

اسم

6

Bean Town/bin taʊn/

بوستون (شهر)

اسم

7

pea brain/pi breɪn/

آدم احمق

اسم

8

cabbage/ˈkæb.ɪdʒ/

پول

اسم

9

be bananas/bi bəˈnænəz/

دیوانه بودن

عبارت

10

For corn sake!/fɔr kɔrn seɪk!/

ای وای من! ای وای!

حرف ندا

11

apple of one's eye/ˈæpəl ʌv wʌnz aɪ/

نور چشم کسی بودن جگر گوشه کسی بودن

عبارت

12

pumpkin/ˈpʌmpkɪn/

عزیزم عسلم

حرف ندا

13

cauliflower ears/ˈkɑləˌflaʊər ɪrz/

گوش‌های شکسته

عبارت

14

lettuce/ˈlet̬.əs/

پول

اسم

15

sour grapes/ˈsaʊər greɪps/

بی‌ارزش کردن چیزی از روی حسادت

عبارت

16

dangle a carrot in front of someone/ˈdæŋgəl ə ˈkærət ɪn frʌnt ʌv ˈsʌmˌwʌn/

با وعده دروغین کسی را ترغیب به کاری کردن وعده سر خرمن دادن

عبارت

17

go bananas/goʊ bəˈnænəz/

دیوانه شدن عقل خود را از دست دادن، عصبانی شدن و کنترل خود را از دست دادن

عبارت

18

cornball/kɔrnbɔl/

مسخره مزخرف

صفت

19

pickle/ˈpɪkəl/

دردسر گرفتاری (شدید)، تنگنا

اسم

20

beet red/bit rɛd/

کاملا سرخ

صفت

21

bean brain/bin breɪn/

آدم احمق آدم مغز فندقی

اسم

22

to be a peach of a .../tu bi ə piʧ ʌv eɪ .../

در (چیزی) عالی بودن

عبارت

23

couch potato/kaʊʧ pəˈteɪˌtoʊ/

معتاد به تلویزیون

اسم

24

small potatoes/smɔl pəˈteɪtoʊz/

بی‌اهمیت

عبارت

25

fruitcake/ˈfrutˌkeɪk/

آدم دیوانه

اسم

26

tomato/təˈmeɪt̬.oʊ/

دختر

اسم

27

peachy/piʧi/

عالی

صفت

28

not to know beans about something/nɑt tu noʊ binz əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/

درباره چیزی اطلاعات نداشتن هیچ چیزی ندانستن (درباره چیزی)

عبارت

29

hot potato/hɑt pəˈteɪˌtoʊ/

مایه دردسر کار سخت و پر دردسر

اسم

30

grapevine/ˈgreɪpˌvaɪn/

منبع ناموثق شایعات

اسم

31

play second banana/pleɪ ˈsɛkənd bəˈnænə/

انتخاب دوم کسی بودن اولویت دوم کسی بودن

عبارت

32

to go bananas/tu goʊ bəˈnænəz/

دیوانه شدن عصبانی شدن

عبارت

33

corn/kɔːrn/

درام عاشقانه چیز بیش از حد احساسی

اسم

34

bowl of cherries/boʊl ʌv ˈʧɛriz/

عالی شگفت‌انگیز

عبارت

35

cool as a cucumber/kul æz ə ˈkjukəmbər/

خونسرد

عبارت

36

compare apples and oranges/kəmˈpɛr ˈæpəlz ænd ˈɔrənʤəz/

مقایسه کردن دو چیز که قابل مقایسه نیستند به اشتباه قیاس کردن

عبارت

37

How do you like them apples?/haʊ du ju laɪk ðɛm ˈæpəlz?/

حالا خوبت شد؟ همین رو می‌خواستی؟

جمله

38

fruit/fruːt/

همجنس‌گرا همجنس‌باز

اسم

39

lemon/ˈlem.ən/

(هر چیز) به درد نخور (هر چیز) ناکارآمد، نامطلوب و ناخوشایند

اسم

40

Big Apple/bɪg ˈæpəl/

نیویورک

اسم

41

wrinkled as a prune/ˈrɪŋkəld æz ə prun/

خیلی چروکیده چروک شده

عبارتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی