درس 10


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

Fat chance/fæt ʧæns/

عمرا

عبارت

2

porker/ˈpɔrkər/

آدم چاق آدم پرخور

اسم

3

have a cow/hæv ə kaʊ/

عصبانی شدن ناراحت شدن

عبارت

4

What do you say .../wʌt du ju seɪ .../

نظرت چیه

عبارت

5

fries/fraɪz/

سیب زمینی سرخ کرده

اسم

6

john/ʤɑn/

توالت

اسم

7

slop/slɑp/

غذای بی‌کیفیت

اسم

8

have a screw loose/hæv ə skru lus/

دیوانه بودن یک تخته کم داشتن، عجیب و غریب بودن

عبارت

9

polish off/ˈpɑlɪʃ ɔf/

تا آخر خوردن تا آخر نوشیدن

فعل

10

on someone/ɑn ˈsʌmˌwʌn/

به حساب کسی بودن

عبارت

11

cost an arm and a leg/kɑst ən ɑrm ænd ə lɛg/

خیلی گران بودن هزینه زیادی برداشتن، خیلی آب خوردن

عبارت

12

blimp/blɪmp/

گامبو بشکه، خیلی چاق

اسم

13

tip off/tɪp ɔf/

اطلاع دادن خبر دادن

فعل

14

burger joint/ˈbɜrgər ʤɔɪnt/

رستوران همبرگر برگری، برگر فروشی

اسم

15

ritzy/ˈrɪtsi/

گران و مجلل

صفت

16

lose it/luz ɪt/

بالا آوردن استفراغ کردن

عبارت

17

right off the bat/raɪt ɔf ðə bæt/

از ابتدا

عبارت

18

stiff/stɪf/

انعام ندادن کم انعام دادن

فعل

19

wash down/wɑʃ daʊn/

فرو دادن غذا به کمک نوشیدنی

فعل

20

sneaking suspicion/ˈsnikɪŋ səˈspɪʃən/

شک (پنهانی) فزاینده ظن در حال افزایش

عبارت

21

dive/daɪv/

رستوران بی‌کیفیت

اسم

22

grab a bite/græb ə baɪt/

غذا خوردن چیزی برای خوردن گرفتن

عبارت

23

hold/hoʊld/

حذف کردن از قلم انداختن

فعل

24

set foot/sɛt fʊt/

پا گذاشتن وارد شدن

عبارت

25

be into/bi ˈɪntu/

علاقه داشتن لذت بردن

فعل

26

come off it/kʌm ɔf ɪt/

از چرت و پرت گفتن دست برداشتن چرت و پرت نگفتن

عبارت

27

chow down/ʧaʊ daʊn/

غذا خوردن خوردن

فعل

28

living soul/ˈlɪvɪŋ soʊl/

آدم فرد

عبارت

29

stop in/stɑp ɪn/

سر زدن برای مدت کوتاه به دیدن کسی رفتن

فعل

30

stink/stɪŋk/

بوی گند دادن بوی تعفن دادن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی