درس 1


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

Get out of here!/gɛt aʊt ʌv hir!/

شوخی نکن! عمرا، دروغ می‌گی!

عبارت

2

get bent out of shape/gɛt bɛnt aʊt ʌv ʃeɪp/

به شدت عصبانی شدن جوش آوردن، از کوره در رفتن

عبارت

3

rub the wrong way/rʌb ðə rɔŋ weɪ/

آزار دادن عصبانی کردن

عبارت

4

what's-his-face/wʌts-hɪz-feɪs/

همون پسره همون مرده

عبارت

5

dead serious/dɛd ˈsɪriəs/

به شدت جدی بودن جدی گفتن

عبارت

6

chill out/ʧɪl aʊt/

آرام بودن بی‌خیال بودن

فعل

7

laid back/leɪd bæk/

آدم آسان‌گیر خونسرد، سخت‌نگیر

عبارت

8

what's-her-face/wʌts-hɜr-feɪs/

همون دختره همون زنه

عبارت

9

stand/stænd/

تحمل کردن

فعل

10

gross/groʊs/

چندش‌آور تهوع‌آور، بسیار بد

صفت

11

kiss up to someone/kɪs ʌp tu ˈsʌmˌwʌn/

پاچه‌خواری کسی را کردن

عبارت

12

get away/gɛt əˈweɪ/

از زیر (چیزی) در رفتن (از مجازات) فرار کردن

فعل

13

gag me!/gæg mi!/

حالم را بهم می‌زند

عبارت

14

dweeb/dwib/

احمق

اسم

15

blow something/bloʊ ˈsʌmθɪŋ/

گند زدن خراب کردن، در کاری شکست خوردن

عبارت

16

like/lɑɪk/

یه جورایی چطوری بگم انگار یه جورایی

قید

17

What's up?/wʌt z ʌp?/

چه خبر؟ قضیه چیه؟

جمله

18

teacher's pet/ˈtiʧərz pɛt/

سوگلی معلم دانش‌آموز مورد علاقه‌ی معلم

عبارت

19

cut class/kʌt klæs/

سر کلاس نرفتن کلاس را پیچاندن

عبارت

20

out of it/aʊt ʌv ɪt/

مات و مبهوت بودن گیج بودن

عبارت

21

give someone a break/gɪv ˈsʌmˌwʌn ə breɪk/

شوخی نکن دروغ نگو، برو بابا

عبارت

22

eat up/it ʌp/

لذت بردن

فعل

23

go/goʊ/

گفتن

فعل

24

freak out/frik aʊt/

(به شدت) ناراحت شدن کنترل خود را از دست دادن، از کوره در رفتن

فعل

25

eat/iːt/

ناراحت کردن عصبانی کردن

فعل

26

get out of someone's face/gɛt aʊt ʌv ˈsʌmˌwʌnz feɪs/

از جلوی چشمان کسی دور شدن کسی را راحت گذاشتن، کسی را تنها گذاشتن

عبارت

27

final/ˈfaɪnəl/

امتحان نهایی امتحان پایان ترم

اسم

28

have the hots for someone/hæv ðə hɑts fɔr ˈsʌmˌwʌn/

به کسی علاقه داشتن

عبارت

29

draw a blank/drɔ ə blæŋk/

به خاطر نیاوردن (به طور ناگهانی) فراموش کردن

عبارت

30

ace a test/eɪs ə tɛst/

عالی امتحان دادن

عبارت

31

ticked off/tɪkt ɔf/

عصبانی بودن خشمگین بودن

عبارتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی