درس 8


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

What’s your favorite food?/wʌts jʊər ˈfeɪvərɪt fud?/

عذای مورد علاقه ی شما چیست؟

جمله

2

jelly/ˈdʒel.i/

ژله

اسم

3

rice/rɑɪs/

برنج

اسم

4

Look, it’s enough./lʊk, ɪts ɪˈnʌf./

ببین، دیگر بس است.

جمله

5

spaghetti/spəˈgɛti/

اسپاگتی ماکارونی

اسم

6

orange/ˈɑr.ɪndʒ/

پرتقال

اسم

7

Let’s take something to eat./lɛts teɪk ˈsʌmθɪŋ tu it./

بیا یک چیز بخوریم.

جمله

8

cheese/tʃiːz/

پنیر

اسم

9

potato/pəˈteɪt̬.oʊ/

سیب‌زمینی

اسم

10

Ok, let’s go to the kitchen./ˈoʊˈkeɪ, lɛts goʊ tu ðə ˈkɪʧən./

باشه، بیا به آشپزخانه برویم.

جمله

11

Let’s have something to drink./lɛts hæv ˈsʌmθɪŋ tu drɪŋk./

بیا یک چیز بنوشیم.

جمله

12

kebab/kəˈbɑːb/

کباب

اسم

13

bread/bred/

نان

اسم

14

date/deɪt/

خرما

اسم

15

egg/eg/

تخم مرغ

اسم

16

yogurt/ˈjoʊ.gərt/

ماست

اسم

17

fruit/fruːt/

میوه

اسم

18

I’d like some …/aɪd laɪk sʌm …/

من کمی ... می خورم. من کمی ... میل دارم.

جمله

19

What’s your favorite drink?/wʌts jʊər ˈfeɪvərɪt drɪŋk?/

نوشیدنی مورد علاقه ی شما چیست؟

جمله

20

like/lɑɪk/

دوست داشتن خوش آمدن

فعل

21

Me too. Let’s have some cake and milk./mi tu. lɛts hæv sʌm keɪk ænd mɪlk./

منم همینطور. بیا کمی شیر و کیک بخوریم.

جمله

22

What do you like to drink?/wʌt du ju laɪk tu drɪŋk?/

چی میل دارید بنوشید؟ چی دوست داری بنوشی؟

جمله

23

I feel thirsty./aɪ fil ˈθɜrsti./

من احساس تشنگی می کنم.

جمله

24

salad/ˈsæl.əd/

سالاد

اسم

25

How about some cake and milk?/haʊ əˈbaʊt sʌm keɪk ænd mɪlk?/

نظرت راجع به کمی کیک و شیر چیست؟ چطور است کمی کیک و شیر بخوریم؟

جمله

26

orange juice/ˈɔrənʤ ʤus/

آب پرتقال

اسم

27

I feel hungry./aɪ fil ˈhʌŋgri./

من احساس گرسنگی می کنم.

جمله

28

food/fuːd/

غذا خوراکی، خوردنی

اسم

29

banana/bəˈnɑː.nə/

موز

اسم

30

quince/kwɪns/

به (میوه)

اسم

31

Let’s take something to drink./lɛts teɪk ˈsʌmθɪŋ tu drɪŋk./

بیا یک چیز بنوشیم.

جمله

32

cake/keɪk/

کیک

اسم

33

carrot/ˈkær.ət/

هویج

اسم

34

What do you like to eat?/wʌt du ju laɪk tu it?/

چی میل دارید بخورید؟ چی دوست داری بخوری؟

جمله

35

Let’s have something to eat./lɛts hæv ˈsʌmθɪŋ tu it./

بیا یک چیز بخوریم.

جمله

36

feel/fiːl/

احساس کردن حس کردن، حس داشتن

فعل

37

chicken/ˈtʃɪk.ən/

مرغ جوجه

اسم

38

thirsty/ˈθɜr.sti/

تشنه

صفت

39

Sounds good./saʊndz gʊd./

خوب به نظر می آید.

جمله

40

coconut/ˈkoʊ.kəˌnʌt/

نارگیل

اسم

41

honey/ˈhʌn.i/

عسل

اسم

42

drink/drɪŋk/

نوشیدنی

اسم

43

milk/mɪlk/

شیر

اسم

44

onion/ˈʌn.jən/

پیاز

اسم

45

That’s my favorite./ðæts maɪ ˈfeɪvərɪt./

آن (غذا) مورد علاقه ی من است.

جمله

46

I am hungry./aɪ æm ˈhʌŋgri./

من گرسنه هستم.

جمله

47

hungry/ˈhʌŋɡri/

گرسنه

صفت

48

apple/ˈæp.əl/

سیب

اسم

49

water/ˈwɔː.tər/

آب

اسم

50

ice cream/ˈɑɪs.kriːm/

بستنی

اسم

51

pineapple/ˈpɑɪˌnæp.əl/

آناناس

اسم

52

How do you say … in English?/haʊ du ju seɪ … ɪn ˈɪŋglɪʃ?/

... به انگلیسی چه می شود؟ ... (واژه) را به انگلیسی چطور می گوییم؟

جمله

53

zucchini/zuˈkini/

کدو سبز

اسم

54

favorite/ˈfeɪ.və.rɪt/

مورد علاقه

صفت

55

I’m hungry. How about you?/aɪm ˈhʌŋgri. haʊ əˈbaʊt ju?/

من گرسنه هستم. تو چطور؟

جمله

56

juice/dʒuːs/

آبمیوه آب (میوه)

اسم

57

enough/ɪˈnʌf/

(به اندازه) کافی

ضمیر

58

fish/fɪʃ/

(گوشت) ماهی

اسم

59

I am thirsty./aɪ æm ˈθɜrsti./

من تشنه هستم.

جمله

60

tea/tiː/

چای

اسم

61

go shopping/goʊ ˈʃɑp.ɪŋ/

به خرید رفتن

فعل

62

I’d like some tea with my cake./aɪd laɪk sʌm ti wɪð maɪ keɪk./

من دوست دارم کمی چای با کیکم بخوریم.

جمله

63

tomato/təˈmeɪt̬.oʊ/

گوجه فرنگی

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی