درس 7


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

39 Kargar Street, Baharestan./39 Kargar strit, Baharestan./

بهارستان، خیابان کارگر، پلاک 39

جمله

2

live/lɪv/

زندگی کردن

فعل

3

I’m not sure./aɪm nɑt ʃʊr./

مطمئن نیستم. نمی دانم.

جمله

4

go/goʊ/

رفتن

فعل

5

Call me before you go./kɔl mi bɪˈfɔr ju goʊ./

قبل از اینکه بروی به من زنگ بزن.

جمله

6

Around 5 in the afternoon./əˈraʊnd 5 ɪn ði ˌæftərˈnun./

حدودا ساعت 5 بعد از ظهر

جمله

7

telephone/tel.əˌfoʊn/

تلفن

اسم

8

OK, bye./ˈoʊˈkeɪ, baɪ./

باشه، خداحافظ.

جمله

9

What time are they leaving?/wʌt taɪm ɑr ðeɪ ˈlivɪŋ?/

آنها چه ساعتی می روند؟

جمله

10

evening/ˈiːv.nɪŋ/

اول شب عصر، شب

اسم

11

What’s their address?/wʌts ðɛr ˈæˌdrɛs?/

آدرس (منزل) آنها چیست؟

جمله

12

address/ˈæ.dres/

نشانی آدرس

اسم

13

mobile/ˈmoʊbəl/

تلفن همراه موبایل

اسم

14

24 Laleh Street, Sa’dieh./24 Laleh strit, Sa'dieh./

سعدیه، خیابان لاله، پلاک 24

جمله

15

5 Azadi Street./5 Azadi strit./

خیابان آزادی، پلاک پنجم.

جمله

16

visit/ˈvɪz.ɪt/

دیدار کردن ملاقات کردن، دیدن، بازدید کردن

فعل

17

What’s your address?/wʌts jʊər ˈæˌdrɛs?/

آدرس (منزل) شما چیست؟

جمله

18

Are you coming with me?/ɑr ju ˈkʌmɪŋ wɪð mi?/

آیا تو با من می آیی؟

جمله

19

e-mail address/i-meɪl ˈæˌdrɛs/

آدرس ایمیل رایانامه

اسم

20

15 Shahid Hakim Street, Manzarieh./15 Shahid hɑˈkim strit, Manzarieh./

منظریه، خیابان شهید حکیم، پلاک 15

جمله

21

home/hoʊm/

خانه منزل

اسم

22

What time is he going?/wʌt taɪm ɪz hi ˈgoʊɪŋ?/

ساعت چند قرار است برود؟

جمله

23

What’s his mobile phone number?/wʌts hɪz ˈmoʊbəl foʊn ˈnʌmbər?/

شماره موبایل او چند است؟

جمله

24

67 Mahan Street./67 mɑ hɑn strit./

خیابان ماهان، پلاک 67

جمله

25

81 Farnam Street./81 ˈfɑrnəm strit./

خیابان فرنام، پلاک 81

جمله

26

What’s her address?/wʌts hɜr ˈæˌdrɛs?/

آدرس (منزل) او چیست؟

جمله

27

street/striːt/

خیابان

اسم

28

What’s his address?/wʌts hɪz ˈæˌdrɛs?/

آدرس (منزل) او چیست؟

جمله

29

… is not well./… ɪz nɑt wɛl./

حال ... خوب نیست.

جمله

30

call/kɔːl/

زنگ زدن تماس گرفتن، تلفن زدن

فعل

31

What time is she coming back?/wʌt taɪm ɪz ʃi ˈkʌmɪŋ bæk?/

چه ساعتی بر می گردد؟

جمله

32

I’m not sure I can, but I’ll try./aɪm nɑt ʃʊr aɪ kæn, bʌt aɪl traɪ./

مطمئن نیستم بتوانم (بیایم)، اما سعی خواهم کرد.

جمله

33

I’m going to visit him today./aɪm ˈgoʊɪŋ tu ˈvɪzət hɪm tuˈdeɪ./

من قرار است امروز به ملاقاتش بروم.

جمله

34

number/ˈnʌm.bər/

عدد شماره (تلفن)

اسم

35

I don’t understand./aɪ doʊnt ˌʌndərˈstænd./

متوجه نمی شوم. درک نمی کنم.

جمله

36

time/tɑɪm/

زمان وقت

اسم

37

What’s …’s home number?/wʌts …ɛs hoʊm ˈnʌmbər?/

شماره تلفن منزل ... چند است؟

جمله

38

Where do you live?/wɛr du ju lɪv?/

کجا زندگی می کنید؟

جمله

39

What time are you going?/wʌt taɪm ɑr ju ˈgoʊɪŋ?/

ساعت چند قرار است بروی؟

جمله

40

What’s their telephone number?/wʌts ðɛr ˈtɛləˌfoʊn ˈnʌmbər?/

شماره تلفن آنها چند است؟

جمله

41

I don't know./aɪ doʊnt noʊ./

نمی‌دانم. بلد نیستم.

جمله

42

What’s your telephone number?/wʌts jʊər ˈtɛləˌfoʊn ˈnʌmbər?/

شماره تلفن شما چند است؟

جمله

43

What time is it?/wʌt taɪm ɪz ɪt?/

ساعت چند است؟

جمله

44

My phone number is .../maɪ foʊn ˈnʌmbər ɪz .../

شماره تلفن من ... است.

جمله

45

What’s her office phone number?/wʌts hɜr ˈɔfəs foʊn ˈnʌmbər?/

شماره تلفن دفتر او چند است؟

جمله

46

o'clock/əˈklɑk/

ساعت

قید

47

a.m./eɪˈem/

قبل از ظهر (ساعت) بامداد، صبح

اسم

48

p.m./ˌpiːˈem/

بعد از ظهر

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی