درس 6


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

hand/hænd/

دست

اسم

2

I’ll call dad./aɪl kɔl dæd./

من بابا را صدا خواهم زد.

جمله

3

flat/flæt/

آپارتمان

اسم

4

cook/kʊk/

غذا درست کردن پختن، آشپزی کردن

فعل

5

Where are you?/wɛr ɑr ju?/

کجا هستید؟ کجایی؟

جمله

6

come/kʌm/

آمدن

فعل

7

Pardon? Can you say that again?/ˈpɑrdən? kæn ju seɪ ðæt əˈgɛn?/

ببخشید؟ می توانید دوباره آن را بگویید؟

جمله

8

He’s fixing the car./hiz ˈfɪksɪŋ ðə kɑr./

او دارد ماشین را تعمیر می کند.

جمله

9

She is in her office./ʃi ɪz ɪn hɜr ˈɔfəs./

او در دفترش است.

جمله

10

What are you doing?/wʌt ɑr ju ˈduɪŋ?/

چه کار می کنی؟

جمله

11

Where is he?/wɛr ɪz hi?/

او کجاست؟

جمله

12

garage/gəˈrɑʒ/

گاراژ پارکینگ سرپوشیده

اسم

13

garden/ˈɡɑːrdn/

باغ باغچه

اسم

14

work/wˈɜːrk/

کار کردن

فعل

15

football/ˈfʊt.bɔːl/

فوتبال

اسم

16

He’s in the living room./hiz ɪn ðə ˈlɪvɪŋ rum./

او در اتاق نشیمن است.

جمله

17

mirror/ˈmɪr.ər/

آینه

اسم

18

He’s watching TV./hiz ˈwɑʧɪŋ ˈtiˈvi./

او دارد تلویزیون تماشا می کند.

جمله

19

house/hɑʊs/

خانه

اسم

20

They’re playing football./ðɛr ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl./

آنها دارند فوتبال بازی می کنند.

جمله

21

bathroom/ˈbɑːθ.rʊm/

حمام - دستشویی

اسم

22

room/ruːm/

اتاق

اسم

23

Where is she?/wɛr ɪz ʃi?/

او کجاست؟

جمله

24

table/ˈteɪ.bəl/

میز

اسم

25

office/ˈɔː.fɪs/

شرکت دفتر کار، اداره

اسم

26

play/pleɪ/

بازی کردن

فعل

27

computer/kəmˈpjuːtər/

رایانه کامپیوتر

اسم

28

living room/ˈlɪv.ɪŋˌrʊm/

اتاق نشیمن هال

اسم

29

What’s he doing?/wʌts hi ˈduɪŋ?/

او در حال انجام چه کاری است؟ او دارد چه می کند؟

جمله

30

clock/klɑːk/

ساعت

اسم

31

kitchen/ˈkɪtʃ.ən/

آشپزخانه

اسم

32

apartment/əˈpɑrt.mənt/

آپارتمان واحد مسکونی آپارتمانی

اسم

33

watch/wɒtʃ/

تماشا کردن نگاه کردن

فعل

34

What am I doing?/wʌt æm aɪ ˈduɪŋ?/

من دارم چه کار می کنم؟

جمله

35

read/riːd/

خواندن مطالعه کردن

فعل

36

What are they doing?/wʌt ɑr ðeɪ ˈduɪŋ?/

آنها دارند چه کار می کنند؟

جمله

37

I’m in the bedroom./aɪm ɪn ðə ˈbɛˌdrum./

من در اتاق خواب هستم.

جمله

38

Wash your hands and come for lunch./wɑʃ jʊər hændz ænd kʌm fɔr lʌnʧ./

دست هایت را بشوی و برای ناهار بیا.

جمله

39

stairs/sterz/

پله پلکان

اسم

40

villa/ˈvɪlə/

ویلا خانه ییلاقی

اسم

41

newspaper/ˈnuːzˌpeɪ.pər/

روزنامه

اسم

42

No, that’s not correct./noʊ, ðæts nɑt kəˈrɛkt./

نه، درست نیست.

جمله

43

correct/kəˈrekt/

صحیح درست

صفت

44

study/ˈstʌd.i/

درس خواندن مطالعه کردن، آموختن، آموزش دیدن

فعل

45

call/kɔːl/

نامیدن صدا زدن، صدا کردن

فعل

46

What is he doing?/wʌt ɪz hi ˈduɪŋ?/

او دارد چه کار می کند؟

جمله

47

bookcase/ˈbʊk.keɪs/

قفسه کتاب

اسم

48

They’re in the garage./ðɛr ɪn ðə gəˈrɑʒ./

آنها در گاراژ هستند.

جمله

49

Where’s dad?/wɛrz dæd?/

بابا کجاست؟

جمله

50

I’m in the kitchen./aɪm ɪn ðə ˈkɪʧən./

من در آشپزخانه هستم.

جمله

51

wash/wɒʃ/

شستن تمیز کردن، پاک کردن

فعل

52

She’s reading a book./ʃiz ˈrɛdɪŋ ə bʊk./

او دارد کتاب می خواند.

جمله

53

blanket/ˈblæŋ.kɪt/

پتو رو انداز

اسم

54

bedroom/ˈbed.rʊm/

اتاق خواب

اسم

55

TV/ˈtiˈvi/

تلویزیون

اسم

56

Is he in the garage?/ɪz hi ɪn ðə gəˈrɑʒ?/

آیا او در گاراژ است؟

جمله

57

I’m cooking./aɪm ˈkʊkɪŋ./

دارم آشپزی می کنم.

جمله

58

I’m so hungry./aɪm soʊ ˈhʌŋgri./

من خیلی گرسنه هستم.

جمله

59

fix/fɪks/

تعمیر کردن درست کردن

فعل

60

television/ˈtel.ə.vɪʒ.ən/

تلویزیون

اسم

61

Where are they?/wɛr ɑr ðeɪ?/

آنها کجا هستند؟

جمله

62

comb/koʊm/

شانه (وسیله)

اسم

63

What is she doing?/wʌt ɪz ʃi ˈduɪŋ?/

او دارد چه می کند؟ او در حال انجام چه کاری است؟

جمله

64

radio/ˈreɪd.iːˌoʊ/

رادیو

اسم

65

tower/ˈtɑʊ.ər/

برج

اسم

66

lunch/lʌntʃ/

ناهار نهار

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی