درس 4


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

aunt/ænt/

خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی

اسم

2

shopkeeper/ˈʃɑpˌkipər/

مغازه دار

اسم

3

employee/ɛmˈplɔɪi/

کارمند

اسم

4

wife/waɪf/

همسر زن

اسم

5

What is your mother’s job?/wʌt ɪz jʊər ˈmʌðərz ʤɑb?/

شغل مادر شما چیست؟

جمله

6

number/ˈnʌm.bər/

عدد شماره (تلفن)

اسم

7

driver/ˈdrɑɪ.vər/

راننده

اسم

8

pilot/ˈpɑɪ.lət/

خلبان

اسم

9

baker/ˈbeɪ.kər/

نانوا شیرینی پز

اسم

10

job/dʒɑːb/

شغل کار

اسم

11

waiter/ˈweɪ.tər/

پیشخدمت (آقا) گارسون

اسم

12

Is that your father?/ɪz ðæt jʊər ˈfɑðər?/

آیا او پدر شماست؟

جمله

13

florist/ˈflɔrɪst/

گل‌فروش گلکار

اسم

14

postman/ˈpoʊstmən/

پستچی نامه رسان

اسم

15

son/sʌn/

(فرزند) پسر فرزند مذکر

اسم

16

brother/ˈbrʌð.ər/

برادر

اسم

17

How old is he?/haʊ oʊld ɪz hi?/

او چند ساله است؟

جمله

18

grandmother/ˈgrændˌmʌð.ər/

مادربزرگ

اسم

19

daughter/ˈdɔːtər/

(فرزند) دختر فرزند مونث

اسم

20

worker/ˈwɜr.kər/

کارگر

اسم

21

picture/ˈpɪk.tʃər/

تصویر عکس

اسم

22

uncle/ˈʌŋ.kəl/

عمو/ دایی/ شوهرخاله/ شوهرعمه

اسم

23

housewife/ˈhɑʊs.wɑɪf/

خانم خانه‌دار کدبانو

اسم

24

What is your father’s name?/wʌt ɪz jʊər ˈfɑðərz neɪm?/

اسم پدر شما چیست؟

جمله

25

family/ˈfæm.ə.li/

خانواده

اسم

26

What’s your father’s job?/wʌts jʊər ˈfɑðərz ʤɑb?/

شغل پدر شما چیست؟

جمله

27

teacher/ˈtiː.tʃər/

معلم آموزگار، مدرس

اسم

28

farmer/ˈfɑr.mər/

کشاورز

اسم

29

Can you write it for me, please?/kæn ju raɪt ɪt fɔr mi, pliz?/

می توانید لطفا این را برای من بنویسید؟

جمله

30

sister/ˈsɪs.tər/

خواهر

اسم

31

mother/ˈmʌð.ər/

مادر

اسم

32

How old is your …?/haʊ oʊld ɪz jʊər …?/

... شما چند ساله است؟

جمله

33

nurse/nɜrs/

پرستار

اسم

34

dentist/ˈden.t̬ɪst/

دندانپزشک

اسم

35

engineer/ˌen.dʒəˈnɪr/

مهندس

اسم

36

nice/nɑɪs/

خوب خوشحال، زیبا

صفت

37

mechanic/məˈkæn.ɪk/

مکانیک

اسم

38

grandfather/ˈgrændˌfɑð.ər/

پدربزرگ

اسم

39

What’s his job?/wʌts hɪz ʤɑb?/

شغل او چیست؟

جمله

40

How do you spell your first name?/haʊ du ju spɛl jʊər fɜrst neɪm?/

اسم کوچک‌تان را چگونه هجی می‌کنید؟

جمله

41

painter/ˈpeɪnt.ər/

نقاش

اسم

42

cook/kʊk/

آشپز

اسم

43

He’s … years old./hiz … jɪrz oʊld./

او ... ساله است.

جمله

44

He’s a …/hiz eɪ …/

پدر من یک ... [شغل] است.

جمله

45

father/ˈfɑð.ər/

پدر

اسم

46

policeman/pəˈliːsmən/

پلیس

اسم

47

doctor/ˈdɑk.tər/

پزشک دکتر، دکترا

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی