درس 3


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

date/deɪt/

تاریخ

اسم

2

ten/ten/

ده عدد 10

عدد

3

March/mɑrtʃ/

مارس ماه مارس

اسم

4

eleven/ɪˈlev.ən/

یازده عدد 11

عدد

5

no/noʊ/

نه خیر

حرف ندا

6

forty/ˈfɔːrt̬.i/

چهل عدد 40

عدد

7

September/sepˈtem.bər/

سپتامبر ماه سپتامبر

اسم

8

twelve/twelv/

دوازده عدد 12

عدد

9

fifty/ˈfɪf.ti/

پنجاه عدد 50

عدد

10

thirteen/θɜrtˈtiːn/

سیزده عدد 13

عدد

11

sixty/ˈsɪksti/

شصت عدد 60

عدد

12

really/ˈriː.li/

واقعا براستی

قید

13

seventy/ˈsev.ən.t̬i/

هفتاد عدد 70

عدد

14

When is your birthday?/wɛn ɪz jʊər ˈbɜrθˌdeɪ?/

روز تولد شما کی است؟ چه روزی متولد شدی؟

جمله

15

fourteen/fɔːrtˈtiːn/

چهارده عدد 14

عدد

16

eighty/ˈeɪt̬.i/

هشتاد عدد 80

عدد

17

Friday/ˈfrɑɪ.deɪ/

جمعه

اسم

18

fifteen/fɪfˈtiːn/

پانزده عدد 15

عدد

19

How do you say this word?/haʊ du ju seɪ ðɪs wɜrd?/

این واژه را چگونه (به انگلیسی) می گوییم؟ این واژه به انگلیسی چه می شود؟

جمله

20

ninety/ˈnɑɪnt.i/

نود عدد 90

عدد

21

Sunday/ˈsʌn.deɪ/

یکشنبه

اسم

22

It’s my birthday today./ɪts maɪ ˈbɜrθˌdeɪ təˈdeɪ./

امروز تولد من است.

جمله

23

sixteen/sɪkˈstiːn/

شانزده عدد 16

عدد

24

seventeen/ˌsev.ənˈtiːn/

هفده عدد 17

عدد

25

Wednesday/ˈwenz.deɪ/

چهارشنبه

اسم

26

Monday/ˈmʌn.deɪ/

دوشنبه

اسم

27

one hundred/wʌn ˈhʌndrəd/

یک صد صد

اسم

28

eighteen/eɪtˈtiːn/

هجده عدد 18

عدد

29

What about you?/wʌt əˈbaʊt ju?/

شما چطور؟ تو چطور؟

جمله

30

My birthday is in …/maɪ ˈbɜrθˌdeɪ ɪz ɪn …/

تولد من در (ماه) ... است.

جمله

31

August/ˈɑgəst/

اوت ماه اوت

اسم

32

nineteen/nɑɪnˈtiːn/

نوزده عدد 19

عدد

33

I’m … years old./aɪm … jɪrz oʊld./

من ... ساله هستم.

جمله

34

twenty/ˈtwen.ti/

بیست عدد 20

عدد

35

May/meɪ/

مه ماه مه

اسم

36

birthday/ˈbɜːrθdeɪ/

(روز) تولد

اسم

37

months of the year/mʌnθs ʌv ðə jɪr/

ماه های سال

عبارت

38

January/ˈdʒæn.jʊˌer.i/

ژانویه ماه ژانویه

اسم

39

Tuesday/ˈtjuːz.deɪ/

سه شنبه

اسم

40

Happy Birthday/ˈhæpi ˈbɜrθˌdeɪ!/

تولدت مبارک

جمله

41

Saturday/ˈsæt̬.ər.deɪ/

شنبه

اسم

42

July/dʒʊˈlɑɪ/

ژوئیه ماه ژوئیه

اسم

43

one/wʌn/

یک عدد 1

عدد

44

thursday/ˈθɜrz.deɪ/

پنجشنبه

اسم

45

two/tuː/

دو عدد 2

عدد

46

How old are you?/haʊ oʊld ɑr ju?/

چند سال دارید؟ چند ساله‌اید؟

جمله

47

age/eɪdʒ/

سن

اسم

48

three/θri/

سه عدد 3

عدد

49

Oh, I see./oʊ, aɪ si./

اوه، متوجه شدم.

جمله

50

April/ˈeɪ.prəl/

آوریل ماه آوریل

اسم

51

June/dʒuːn/

ژوئن ماه ژوئن

اسم

52

year/jɪr/

سال

اسم

53

How old is your brother?/haʊ oʊld ɪz jʊər ˈbrʌðər?/

برادر شما چند ساله است؟

جمله

54

four/fɔːr/

چهار عدد 4

عدد

55

November/noʊˈvem.bər/

نوامبر ماه نوامبر

اسم

56

October/ɑkˈtoʊ.bər/

اکتبر ماه اکتبر

اسم

57

five/fɑɪv/

پنج عدد 5

عدد

58

six/sɪks/

شش عدد 6

عدد

59

seven/ˈsev.ən/

هفت عدد 7

عدد

60

December/dɪˈsem.bər/

دسامبر ماه دسامبر

اسم

61

eight/eɪt/

هشت عدد 8

عدد

62

thirty/ˈθɜːrti/

سی عدد 30

عدد

63

month/mʌnθ/

ماه 30 روز

اسم

64

nine/nɑɪn/

نه عدد 9

عدد

65

February/ˈfeb.ju.er.i/

فوریه ماه فوریه

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی