درس 2


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

Nice to meet you./naɪs tu mit ju./

از آشنایی با تو خوشوقتم. از آشنایی با شما خوشبختم.

جمله

2

man/mæn/

مرد

اسم

3

yes/jes/

بله آره

حرف ندا

4

Here’s your card./hɪrz jʊər kɑrd./

(بفرمایید) این هم کارت عضویت شما.

جمله

5

sure/ʃʊr/

حتما البته

حرف ندا

6

Sorry, what’s your last name again?/ˈsɑri, wʌts jʊər læst neɪm əˈgɛn?/

ببخشید، فامیلی تان چه بود؟ ببخشید، نام خانوادگی ات چه بود؟

جمله

7

ok/oʊˈkeɪ/

باشه بسیار خب، قبول (است)

حرف ندا

8

Nice to meet you, too./naɪs tu mit ju, tu./

من هم از دیدن شما خوشبختم. من هم از آشنایی با تو خوشبختم.

جمله

9

I can’t spell …/aɪ kænt spɛl …/

من نمی توانم ... را هجی کنم.

جمله

10

girl/ɡɜːrl/

دختر دختر بچه

اسم

11

Can I help you?/kæn aɪ hɛlp ju?/

می‎توانم کمک‎تان کنم؟

جمله

12

woman/ˈwʊm.ən/

زن خانم

اسم

13

She’s my teacher Mrs. …/ʃiz maɪ ˈtiʧər ˈmɪsɪz. …/

او معلم من خانم ... است.

جمله

14

Can you help me, please?/kæn ju hɛlp mi, pliz?/

می توانید لطفا به من کمک کنید؟

جمله

15

Who is that boy?/hu ɪz ðæt bɔɪ?/

آن پسر کیست؟

جمله

16

She’s my classmate …/ʃiz maɪ ˈklæˌsmeɪt …/

او همکلاسی من ... است.

جمله

17

Who is that man?/hu ɪz ðæt mən?/

آن مرد کیست؟

جمله

18

He’s my teacher Mr. …/hiz maɪ ˈtiʧər ˈmɪstər. …/

او معلم من آقای ... است.

جمله

19

friend/frend/

دوست رفیق

اسم

20

classmate/ˈklæs.meɪt/

هم‌کلاسی

اسم

21

This is my friend …/ðɪs ɪz maɪ frɛnd …/

این دوست من ... است.

جمله

22

Let’s talk to him./lɛts tɔk tu hɪm./

بیا (برویم) با او حرف بزنیم.

جمله

23

Can I have my library card, please?/kæn aɪ hæv maɪ ˈlaɪˌbrɛri kɑrd, pliz?/

می توانم کارت عضویت کتابخانه ام را داشته باشم، لطفا؟

جمله

24

He is my friend …/hi ɪz maɪ frɛnd …/

او دوست من ... است.

جمله

25

Who is that woman?/hu ɪz ðæt ˈwʊmən?/

آن خانم کیست؟

جمله

26

Welcome to our school./ˈwɛlkəm tu ˈaʊər skul./

به مدرسه ی ما خوش آمدی.

جمله

27

Who is that girl?/hu ɪz ðæt gɜrl?/

آن دختر کیست؟

جمله

28

Sorry, what’s your first name again?/ˈsɑri, wʌts jʊər fɜrst neɪm əˈgɛn?/

ببخشید، اسم تان چه بود؟

جمله

29

He’s our new classmate./hiz ˈaʊər nu ˈklæˌsmeɪt./

او هم کلاسی جدید ماست.

جمله

30

boy/bɔɪ/

پسر پسر بچه

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی